Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Projekty dokumentów PCA

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt P2 wydania 12 z 28.04.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DACS-01 dotyczą:

 • uszczegółowienia sposobu postępowania w przypadku, gdy w cyklu akredytacji nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane obserwacje,
 • doprecyzowania wymagań dotyczących obserwacji dwóch etapów audytu certyfikacji początkowej,
 • usunięcia zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+ w związku z rezygnacją właściciela programu z wymagania dotyczącego akredytacji  tego programu,
 • uaktualnienia załącznika nr 1 do dokumentu – usunięcie zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+,
 • redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 19.05.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji" (projekt P2 wydania 7 z 21.03.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-11 dotyczą:

 • Trybu postępowania w odniesieniu do udzielania i utrzymywania akredytacji warunkowej do celów notyfikacji (zgodnie z rezolucją  EA nr 2022 (10) 02) - https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/);
 • Uwzględnienia w obszarze akredytacji do celów notyfikacji jednostek uznanych organizacji strony trzeciej w rozumieniu dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) oraz  jednostek wyznaczonych  w rozumieniu dyrektywy 2016/797/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej;
 • Kryteriów i zasad obserwacji akredytowanej działalności jednostek notyfikowanych w ocenach realizowanych przez PCA;
 • Redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 14.04.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 7.

Projekt dokumentu DAB-09

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-09 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych” (projekt P2 wydanie 4 z 14.12.2022r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAB-09 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w normie akredytacyjnej, tj. PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i zmian uregulowań prawnych dotyczących testów urządzeń radiologicznych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 20.01.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-09, projekt wyd. 4.

 • dab-09_p2_4.pdf dab-09_p2_4.pdf
  DAB-09 Projekt P2 wyd. 4 z 2022-10-28
  Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
 • dab-09_formularz_uwag.docx dab-09_formularz_uwag.docx
  DAB-09 - formularz uwag wyd. 2 z 2022-12-28
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAB-09 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych

Projekt dokumentu DAC-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-13 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych" (projekt P1 wydania 11 z 9.08.2022 r.) wraz z komunikatem wprowadzającym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 23.08.2022 r. na adres: podając w temacie: DAC-13, projekt wyd. 11.

Projekt dokumentu DA-04

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" (projekt P1 wydania 16 z 27.07.2022 r.).

W liście skierowanym do kierowników jednostek oceniających zgodność oraz pozostałych stron zainteresowanych Dyrektor PCA Pani Lucyna Olborska przedstawia projektowane zmiany.

Uwagi i komentarze do dokumentu należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 19.08.2022 r. na adres:  podając w temacie: DA-04, projekt wyd. 16.

Projekt dokumentu DAB-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych" (projekt P2 wydania 3 z 24.05.2022 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAB-08 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w normie akredytacyjnej, tj. PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zmian uregulowań prawnych dotyczących obszaru pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych, a także wycofania specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 20.06.2022 r. na adres: podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji" (projekt P5 wydania 13 z 4.04.2022 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-01 dotyczą:

 1. Trybu postępowania w odniesieniu do reakcji CAB na sformułowane w wyniku ocen niezgodności i spostrzeżenia, w szczególności:
  • informacje dotyczące reakcji CAB w odniesieniu do spostrzeżeń będą przekazywane do PCA przed kolejną oceną w nadzorze (w ramach dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia oceny),
  • wprowadza się  możliwość podjęcia przez PCA decyzji o konieczności oceny reakcji CAB na niezgodności w ramach oceny dodatkowej w formie oceny na miejscu / zdalnej w przypadku kolejnych nieprawidłowych reakcji CAB  (plany działań, dowody zrealizowanych działań);
 2. Wprowadzenia do stosowania w działalności akredytacyjnej ocen zdalnych / hybrydowych jako stałego elementu procesów akredytacji i nadzoru, w tym ocen zdalnych realizowanych w nadzorze wyłącznie przez AW lub AT;
 3. Uwzględnienia funkcjonowania w działalności akredytacyjnej PCA systemu e-Akredytacja;
 4. Aktualizacji, tytułów dokumentów związanych oraz stosowanych nazw i określeń – harmonizacja na poziomie terminologii ISO/IEC 17000 oraz ISO/IEC 17011.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 18.04.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 13.

Projekt dokumentu DACW-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACW-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby" (projekt P2 wydania 6 z 26.01.2022 r.).

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji DACW-01 wynikają z potrzeby uwzględnienia w działalności akredytowanych podmiotów postanowień dokumentów:

 • DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej
 • DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 09.02.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.plotwiera się w nowej karcie podając w temacie: DACW-01, projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt P2 wydania 10 z 29.12.2021 r.) oraz załącznika nr 1 do DACS-01 (projekt P2 wydania 9 z 29.12.2021 r.).

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji DACS-01 wynikają z wdrożenia nowego wydania normy ISO 50003. Norma ISO 50003:2021-05 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems, nie definiuje już obszarów technicznych. Dlatego zasady formułowania zakresów akredytacji zostały wskazane w przedłożonym do opiniowania projekcie dokumentu DACS-01.  W załączniku nr 1 wskazano dotychczas używane obszary techniczne i dla ułatwienia ich stosowania, przypisane kody IAF/NACE.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.01.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 10.

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 – Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (projekt P2 wydania 9 z dnia 20.10.2021).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAVG-01 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w nowej normie akredytacyjnej w obszarze weryfikacji, tj. PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 „Ocena zgodności. Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących”. Projekt dokumentu DAVG-01 został dostosowany do wymagań nowej normy akredytacyjnej PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 i zawiera postanowienia dotyczące prowadzenia procesu akredytacji i nadzoru nad akredytowanym podmiotem. Uwzględnia również aktualny stan prawny w obszarze weryfikacji realizowanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 05.11.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 9.

Projekt dokumentu DAN-03

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-03 - Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej w odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (projekt P2 wydania 4 z 01.10.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-03 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do wymagań dokumentu DA-11 (EA-2/17) oraz rozszerzenie zakresu jego stosowania o akredytacje do celów uznania organizacji strony trzeciej (obszar dyrektywy 2014/68/UE).

Nowelizacja DA-11 wymusza konieczność nowelizacji DAN-03 i dostosowania jego postanowień, m.in. w odniesieniu do obowiązkowych norm akredytacyjnych i sposobu formułowania zakresów akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.10.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji (projekt P4 wydania 3 z 13.09.2021 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • odwołanie do mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących homologacji,
 • nowelizację specyficznych wymagań programu w odniesieniu do działalności laboratoryjnej i inspekcyjnej,
 • metodykę dokumentowania wyników oceny przez PCA,
 • zasady prowadzenia nadzoru nad akredytowanym podmiotem,
 • uaktualnienie opisu kompetencji CAB w zakresie akredytacji laboratorium badawczego i jednostki inspekcyjnej.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 27.09.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-14 projekt P4 wyd. 3.

Projekt dokumentu DAB-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych (projekt P1 wydania 12 z 27.07.2021 r.) wraz z aktualizacją formularza FAB-30/FAP-21.

Główne zmiany będące powodem aktualizacji obejmują:

 • odstąpienie od zasady podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych stosowanych w laboratorium bez ich modyfikacji;
 • uwzględnienie przy rozpatrywaniu ryzyka związanego z ocenami laboratoriów kontekstu związanego z brakiem podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.08.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-07, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DAC-22

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-22 „Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei” (projekt P2 wydania 3 z 17.05.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAC-22 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do zmienionej ustawy o transporcie kolejowym, tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych rozporządzenia oraz publikacji Listy Prezesa UTK z dnia 07.12.2020 r.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-22, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia ponownie do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P4 wydania 2 z 12.05.2021 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • aktualne wymagania normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
 • przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 r. poz. 258) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
 • zweryfikowane zasady ocen laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Projekt P4 opracowano po analizie i odniesieniu się do uwag przekazanych do projektu P1 z 17.06.2019 r. oraz P3 z 10.08.2020 r. oraz przy uwzględnieniu zmian przepisów prawa w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 28.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-18 projekt P4 wyd. 2.

Projekt dokumentu DA-06

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana odnosi się do uczestnictwa w programach PT/ILC przez CAB wykonujące wzorcowania wewnętrzne.  Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-06, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-05

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana odnosi się do postępowania w przypadku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium wyników niezadowalających w odniesieniu do tego samego obszaru. Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P1 wydania 12 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana dotyczy terminów odnoszących się do działań korygujących w procesach akredytacji i rozszerzenia zakresu akredytacji.  Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt P2 wydania 6 z 23.03.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes i dotyczą:

 • stosowania preferowanych norm akredytacyjnych w powiązaniu z określonymi modułami / procedurami oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredytacyjnych w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych;
 • specyficznych wymagań dotyczących akredytowanych jednostek notyfikowanych (bezstronność, stosowanie postanowień dokumentów Grup Koordynacyjnych jednostek notyfikowanych;
 • warunków stosowania w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych innych niż preferowane normy akredytacyjne;
 • zasad współpracy jednostki akredytującej i organów autoryzujących/notyfikujących przy udzielaniu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania udzielonych akredytacji,
 • treści zakresów akredytacji udzielanej do celów notyfikacji;
 • zasad i procesów oceny kompetencji jednostek notyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie obserwacji działań jednostek notyfikowanych realizowanych w ramach określonych modułów / procedur oceny zgodności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 06.04.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DAC-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (projekt P1 wydania 11 z 9.08.2022 r.) wraz z komunikatem wprowadzającym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 23.08.2022 r. na adres: podając w temacie: DAC-13, projekt wyd. 11.

Aktualizacja: 28.04.2023 13:25