Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Odwołania

Odwołania - tryb postępowania

Na mocy art. 25 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. Klienci Polskiego Centrum Akredytacji mają prawo odwołać się od decyzji udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji do Komitetu Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o kwestionowanej decyzji.      

Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych spośród członków Komitetu Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego. W przypadku, gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród członków Komitetu Odwoławczego, Przewodniczący Komitetu Odwoławczego może powołać dodatkowego eksperta zewnętrznego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia jego doręczenia.

Komitet Odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania:

 • stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Polskiemu Centrum Akredytacji do ponownego rozpoznania albo,
 • oddala odwołanie.

Orzeczenie Komitetu Odwoławczego jest przekazywane jednostce oceniającej zgodność wnoszącej odwołanie oraz Dyrektorowi PCA. W przypadku oddalenia odwołania jednostce oceniającej zgodność przysługuje skarga do sądu administracyjnego, za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

 

Komitet Odwoławczy

Komitet Odwoławczy został powołany przez Ministra Rozwoju na mocy art. 57 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r.
W skład Komitetu wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie akredytacji pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji.


W skład Komitetu Odwoławczego wchodzą następujące osoby:

 • Marek Mróz - zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego
  Przewodniczący Komitetu
 • Krzysztof Kostecki – zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej
  Zastępca Przewodniczącego
 • Magdalena Głodek - zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agnieszka Radomska – zgłoszona przez Ministra Rozwoju
 • Renata Grela – zgłoszona przez Ministra Środowiska
 • Danuta Dobrowolska – zgłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
 • Piotr Sieczkowski – zgłoszony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Beata Łuczak – zgłoszona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Jacek Kludziński – zgłoszony przez Urząd Dozoru Technicznego

 

Skargi CAB na orzeczenia Komitetu Odwoławczego do WSA/NSA

Rok wniesienia odwołania do KO Skarga dotyczy orzeczenia KO
w sprawach:
Skarga CAB do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zakończona wyrokiem: Skarga  do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zakończona wyrokiem:
2013 zawieszenia akredytacji laboratorium badawczego w części zakresu

1. Skarga oddalona

 

2. Skarga oddalona

1. Do ponownego rozpatrzenia przez WSA

2. Nie wniesiono

2013 ograniczenia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej wyroby  Skarga oddalona  Skarga oddalona 
2013 zawieszenia akredytacji jednostki certyfikującej wyroby  Postępowanie umorzono ------
2014 zawieszenia akredytacji laboratorium badawczego 

1. Skarga oddalona

 

2. Skarga oddalona

1. Do ponownego rozpatrzenia przez WSA

2. Nie wniesiono

2016 odmowa udzielenia akredytacji Skarga uznana Skarga oddalona
Aktualizacja: 23.06.2023 10:55