Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Podstawa prawna

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 • ustawa_2022.pdf ustawa_2022.pdf
  Ustawa
  Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2022 poz.1854)

Rozporządzenie 765/2008

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia. -

Statut PCA

Statut Polskiego Centrum Akredytacji określa Zarządzenie nr 39 Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji – tekst jednolity (Dz.Urz MPiT z 2018 r. poz. 45).

 • statut_pca_2018.pdf statut_pca_2018.pdf
  Statut PCA z 2018-07-23
  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu PCA
Aktualizacja: 13.03.2024 09:15