Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Polityka jakości Polskiego Centrum Akredytacji

WIZJA - kim chcemy być, jakie mamy aspiracje?

Polskie Centrum Akredytacji dąży do prowadzenia działalności akredytacyjnej:

 • w sposób kompetentny, bezstronny, etyczny i wiarygodny;
 • opierając się na wiedzy i doświadczeniu odpowiednio zmotywowanego personelu oraz angażując zewnętrznych ekspertów o specjalistycznej wiedzy;
 • zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami;
 • uwzględniając bieżący kontekst organizacji i oczekiwania stron zainteresowanych.

MISJA - do czego zostaliśmy powołani?

Misją Polskiego Centrum Akredytacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju poprzez usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

Kluczowym celem funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji jest prowadzenie działalności akredytacyjnej. Jako krajowa jednostka akredytująca dostarczamy wszystkim stronom zainteresowanym zaufania do wyników oceny zgodności uzyskiwanych przez akredytowane podmioty.

WARTOŚCI

HARMONIZACJA I ZGODNOŚĆ:

 • działamy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami,
 • wymagania i zasady akredytacji są transparentne i podane do publicznej wiadomości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • angażujemy i uwzględniamy zdanie interesariuszy,
 • działamy w interesie publicznym, chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko i bezpieczeństwo publiczne,
 • działamy rzetelnie,
 • jesteśmy proaktywni, adaptujemy się.

KOMPETENCJE:

 • działamy profesjonalnie i skutecznie,
 • opieramy się na personelu o wysokich i specyficznych kompetencjach, jego doświadczeniu i ciągle rozwijanej wiedzy,
 • wspieramy się wiedzą ekspercką z kraju i zagranicy,
 • weryfikujemy i doskonalimy swoje działania.

ZAUFANIE

 • dostarczamy spójne i wiarygodne wyniki,
 • komunikujemy się szeroko, stosując dialog,
 • zapewniamy poufność i bezpieczeństwo informacji,
 • jesteśmy etyczni, niezależni i bezstronni,
 • działamy w sposób niedyskryminujący.

PRIORYTETY STRATEGICZNE – w jaki sposób wypełnimy misję?

 1. Rozwój działalności akredytacyjnej w celu wspierania innowacji, wzrostu i zrównoważonego rozwoju istniejących i nowych obszarów gospodarki. 

  Priorytet strategiczny odnosi się do działań związanych z rozszerzeniami i harmonizacją akredytacji usług świadczonych przez jednostki oceniające zgodność. Wiąże się ściśle z komunikacją dotyczącą rozwoju działalności akredytacyjnej oraz udzielaniem wsparcia regulatorom, prywatnym właścicielom programów oceny zgodności i samym jednostkom oceniającym zgodność przy uwzględnieniu zmieniających się wymagań i oczekiwań odbiorców wyników ocen zgodności. Realizacja priorytetu wymaga utrzymywania i rozwoju współpracy z organizacjami międzynarodowymi ds. akredytacji oraz bilateralnej współpracy z jednostkami akredytującymi innych krajów. Powinien on być realizowany z zaangażowaniem stron zainteresowanych przy zacieśnianiu współpracy z głównymi uczestnikami krajowej infrastruktury jakości, jak Główny Urząd Miar i Polski Komitet Normalizacyjny.

 2. Dysponowanie personelem o specyficznej wiedzy i umiejętnościach oraz działanie na rzecz rozwoju zasobów personalnych.

  Priorytet strategiczny odnosi się do budowania podstawowych zasobów jednostki akredytującej opartych na wiedzy, kompetencjach i rozwoju personelu. Wiąże się ze zorganizowaniem działalności jednostki akredytującej w oparciu o silne zespoły, bogate własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspierane zewnętrzną wiedzą ekspercką. Obejmuje również inwestowanie w rozwój i uzupełnianie tej wiedzy w ślad za osiągnięciami w dziedzinie technologii i priorytetami zrównoważonego rozwoju.

 3. Wzmacnianie adekwatności i doskonalenie w dostarczaniu wiarygodnych usług akredytacyjnych.

  Priorytet strategiczny odnosi się do działalności podstawowej jednostki akredytującej zorientowanej na potrzeby klienta i innych interesariuszy. Zakłada realizację działalności adekwatnie do rozwoju gospodarki krajowej w oparciu o międzynarodowe wymagania gwarantujące globalne uznawanie wyników oceny zgodności. Realizacja priorytetu zapewnia również terminowy i wysoki poziom usług akredytacyjnych, jakość obsługi oraz stosowanie odpowiednich form i narzędzi współpracy przy szerokim wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Priorytet umożliwia szeroki dostęp do aktualnej informacji o wymaganiach i warunkach akredytacji, bazującej na globalnie uznawanych normach i przepisach, co pozwala akredytowanym podmiotom doskonalić i rozwijać swoją działalność na światowym poziomie. Rezultatem działań jest budowanie i utrzymywanie zaufania wśród wszystkich interesariuszy do wyników akredytowanych usług uzyskiwanych przez polskie jednostki oceniające zgodność.

Aktualizacja: 19.05.2023 12:28