Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Polityka SZBI

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Polskiego Centrum Akredytacji

Głównym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń skutkujących naruszeniem poufności, dostępności, integralności i rozliczalności aktywów informacyjnych PCA, poprzez analizę zagrożeń, które mogą wystąpić w realizowanych przez PCA procesach, a zwłaszcza w procesach akredytacji i nadzoru na wszystkich etapach ich realizacji oraz na każdym poziomie zarządzania i przy podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

 

Jesteśmy świadomi wagi informacji przetwarzanej w PCA i tak określony cel realizujemy przez:

  1. stosowanie polityki jakości PCA oraz wymagań normy PN-ISO/IEC 27001, w szczególności w zakresie poufności informacji dotyczących naszych Klientów oraz dostępności i integralności wydanych przez nas certyfikatów i zakresów akredytacji;
  2. przykładanie należytej staranności przy spełnianiu wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. ochronę wszelkich informacji przetwarzanych w PCA w każdej formie i w każdym miejscu działania PCA;
  4. zarządzanie ryzykiem w obszarze* aktywów informacyjnych i wdrażanie stosownych zabezpieczeń mających minimalizować wykryte ryzyko;
  5. troskę każdego pracownika o należyte zabezpieczenie wytworzonej i przetwarzanej informacji oraz informowanie o dostrzeżonych incydentach naruszenia bezpieczeństwa informacji;
  6. ustawiczne monitorowanie bezpieczeństwa i procedur;
  7. szkolenia personelu stałego oraz współpracującego (m. in. auditorów, ekspertów, członków komitetów technicznych i grup roboczych), które zawierają tematykę związaną z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz zasadami ochrony bezpieczeństwa informacji.


Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji

Lucyna Olborska

 

Warszawa dnia 21.01.2016 r.

 

* korekta z dnia 7.07.2017 r.

Aktualizacja: 10.07.2017 08:58