Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Posiedzenia Rady

11 marca 2024 r.

W dniu 11.03.2024 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 3/2024:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2023.
 • Uchwała 4/2024
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
 • Uchwała 5/2024
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2023.
 • Uchwała 6/2024
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2024 rok.
 • Uchwała 7/2024
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z  realizacji planu działania PCA za rok 2023, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji Pana Jacka Szera do wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2023 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.

19 lutego 2024 r.

W dniu 19.02.2024 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła następującą uchwałę:

 • Uchwała Nr 2/2024:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka dla bezstronności funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji.

23 stycznia 2024 r.

W dniu 23.01.2024 r. w głosowaniu elektronicznym Rada ds. Akredytacji podjęła następującą uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2024:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt Polityki dotyczącej współpracy z regulatorami P1 wyd.1 z 3.01.2024.

30 listopada 2023 r.

W dniu 30.11.2023 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 10/2023:
  Rada ds. Akredytacji Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2023 r. oraz popiera wystąpienie Dyrektora PCA do Ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2022 poz.1854), o zgodę na wprowadzenie korekty oraz powiadomienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Uchwała Nr 11/2023:
  Mając na uwadze zapisy §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeglądu cennika oraz utrzymanie cen na niezmienionym poziomie.
 • Uchwała Nr 12/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania – projekt P3 wydania 12 z dnia 20.11.2023 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania.

26 lipca 2023 r.

W dniu 26.07.2023 r. podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 9/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2024 oraz na dwa kolejne lata.

22 czerwca 2023 r.

W dniu 22.06.2023 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 8/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji  – projekt P3 wydania 7 z dnia 12.06.2023 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania.

1-2 czerwca 2023 r.

Podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 7/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje odwołanie członka Komitetu Odwoławczego, Panią Barbarę Dobosz zgłoszoną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Panią Beatę Łuczak zgłoszoną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Posiedzenie było połączone z seminarium, podczas którego omawiano następujące tematy:

 1. Rola i znaczenie wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu EA, IAF, ILAC.
 2. Doskonalenie funkcjonowania i działalności akredytacyjnej  PCA – doświadczenia z  w ewaluacjach jednostek akredytujących Państw UE.
 3. Trendy rozwoju akredytacji w Europie - Światowy Dzień Akredytacji #WAD2023 "Accreditation: Supporting the future of global trade".
 4. Wyzwania w obszarze oceny zgodności i akredytacji w dobie rozwoju cyfryzacji i wdrażania nowych technologii.

29 marca 2023 r.

W dniu 29.03.2023 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 2/2023:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2022.

 • Uchwała Nr 3/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

 • Uchwała Nr 4/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2022.

 • Uchwała Nr 5/2023:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2023 rok.

 • Uchwała Nr 6/2023:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA za rok 2022, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji Pana Jacka Szera do wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2022 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.


17 stycznia 2023 r.

W dniu 17.01.2023 r. podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2023:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka dla bezstronności funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji.

25 października 2022 r.

W dniu 25.10.2022 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 11/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją – projekt P2 wydania 16 z dnia 17.10.2022 r.

1 sierpnia 2022 r.

W dniu 1.08.2022 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 10/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2023 oraz na dwa kolejne lata.

28 czerwca 2022 r.

W dniu 28.06.2022 r. na posiedzeniu Rada ds. Akredytacji podjęła dwie uchwały odnoszące się do kandydatur nowych członków do składu Komitetu Odwoławczego przy PCA:

 • Uchwała Nr 8/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje odwołanie członka Komitetu Odwoławczego, Pana Michała Rzytkiego zgłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Panią Magdalenę Głodek zgłoszoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uchwała Nr 9/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje odwołanie członka Komitetu Odwoławczego, Pana Andrzeja Kowalskiego zgłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Pana Krzysztofa Kosteckiego zgłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

  W konsekwencji uchwały nr 13/2021 dot. przeglądu cennika i kierunków jego zmian, podczas posiedzenia członkowie Rady dyskutowali projekt zmian opłat za oceny w procesach akredytacji i nadzoru mając na uwadze również zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.

8 czerwca 2022 r.

W dniu 8.06.2022 r. podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 7/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-01 "Opis systemu akredytacji" - projekt P6 wydania 13 z dnia 26.05.2022 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania.

29 marca 2022 r.

W dniu 29.03.2022 r. podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 2/2022:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2021.
 • Uchwała Nr 3/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.
 • Uchwała Nr 4/2022:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA za rok 2021, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji Pana Jacka Szera do wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2021 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.
 • Uchwała Nr 5/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2021.
 • Uchwała Nr 6/2022:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2022 rok.

1 marca 2022 r.

W dniu 1.03.2022 r. podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2022:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka dla bezstronności funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji.

26 listopada 2021 r.

W dniu 26.11.2021 r. podczas posiedzenia w formie zdalnej Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 12/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2022 oraz na dwa kolejne lata.
 • Uchwała Nr 13/2021:
  Mając na uwadze zapisy §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeglądu cennika oraz zaproponowane kierunki zmian.

25 października 2021 r.

25 października br. zebrała się Rada ds. Akredytacji w nowej kadencji 2021-2026. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Technologii, Pan Piotr Gołębiowski wręczył zebranym członkom powołania (pełny skład Rady znajduje się w zakładce "Rada ds. Akredytacji"). Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców:

 • Przewodniczącym Rady został Pan Jacek Szer.
 • Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady został Pan Piotr Gołębiowski.
 • Drugim Zastępcą Przewodniczącego Rady został Pan Tadeusz Glazer.

Ponadto Rada podjęła uchwałę Nr 11/2021 w sprawie odwołania i powołania członka Komitetu Odwoławczego przy PCA.


16 czerwca 2021 r.

W dniu 16.06.2021 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 8/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt P2 wydania 12 z dnia 1.06.2021 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania.
 • Uchwała Nr 9/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt P2 wydania 8 z dnia 1.06.2021 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania.
 • Uchwała Nr 10/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów – projekt P2 wydania 8 z dnia 1.06.2021 r. wraz z komunikatem wprowadzającym go do stosowania


23 kwietnia 2021 r.

W dniu 23.04.2021 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 7/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokumenty:
  • DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji – projekt P4 wydania 6 z dnia 15.04.2021 r.,
  • Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych - projekt wydania 4 z dnia 15.04.2021 r.,
  • komunikat wprowadzający ww. dokumenty do stosowania.

21 kwietnia 2021 r.

W dniu 21.04.2021 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 6/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DABB-01 Akredytacja biobanków – projekt P2 wydania 1 z dnia 6.04.2021 r. oraz komunikat wprowadzający pierwsze wydanie dokumentu.

22 marca 2021 r.

W dniu 22.03.2021 r. podczas posiedzenia zdalnego, Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1/2021:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2020.
 • Uchwała Nr 2/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • Uchwała Nr 3/2021:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA za rok 2020, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Rozwoju o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2020 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.
 • Uchwała Nr 4/2021:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2020.
 • Uchwała Nr 5/2021:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2021 rok.

29 grudnia 2020 r.

W dniu 29.12.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 14/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-01 Opis systemu akredytacji- projekt wydania 11 z dnia 7.12.2020 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

23 listopada 2020 r.

W dniu 23.11.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 13/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2020 r. oraz popiera wystąpienie dyrektora PCA do ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544), o zgodę na wprowadzenie korekty oraz powiadomienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

19 listopada 2020 r.

W dniu 19.11.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 11/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka dla bezstronności funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji. 
 • Uchwała Nr 12/2020:
  Mając na uwadze zapisy §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje wyniki przeglądu cennika.


7 sierpnia 2020 r.

W dniu 7.08.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 10/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2021 oraz na dwa kolejne lata.

21 maja 2020 r.

W dniu 21.05.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 8/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt wydania 7 z dnia 6.05.2020 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 9/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych – projekt wydania 2 z dnia 20.04.2020 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

17 kwietnia 2020 r.

W dniu 17.04.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 7/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów – projekt wydania 7 z dnia 10.03.2020 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

27 marca 2020 r.

W dniu 27.03.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 2/2020:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2019.
 • Uchwała Nr 3/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Uchwała Nr 4/2020:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA za rok 2019, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Rozwoju o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2019 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.
 • Uchwała Nr 5/2020:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2019.
 • Uchwała Nr 6/2020:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2020 rok.

16 marca 2020 r.

W dniu 16.03.2020 r. w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2020:
  Rada ds. Akredytacji dokonuje zmian w Regulaminie działania Rady do Spraw Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji poprzez zmianę §1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Rada realizuje swoje zadania

    a) na posiedzeniach;
    b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zadań wskazanych w ust. 1 lit a) i b) oraz w sytuacjach
        nadzwyczajnych niezależnych od Rady jak np. powódź,  pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm, klęski
        żywiołowe lub spowodowane przez człowieka itp.;

    c) za pośrednictwem komisji i komitetów technicznych.


25 listopada 2019 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji przyjęto uchwałę:

 • Uchwała Nr 26/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2019 r.

 

26 września 2019 r.

W dniu 26 września 2019 r., odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji, na którym dokonano corocznego przeglądu cennika PCA, wyrażono opinię nt. polityki bezstronności PCA oraz zaopiniowano nowego kandydata do składu Komitetu Odwoławczego przy PCA. Podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 24/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Politykę Bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji a także przeprowadzoną Analizę ryzyka bezstronności PCA. 
 • Uchwała Nr 25/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Pana Piotra Sieczkowskiego zgłoszonego przez Urząd Transportu Kolejowegoi jednocześnie wyraża pozytywną opinię nt. odwołania Pani Natalii Petryk.

30 września 2019 r.

W dniu 30 września 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 22/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania – projekt wydania 7 z dnia 13.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 23/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych – projekt wydania 4 z dnia 13.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

26 września 2019 r.

W dniu 26 września 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr 16/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu – projekt wydania 4 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 17/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wydania 6 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 18/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby – projekt wydania 4 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 19/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych – projekt wydania 9 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 20/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia – projekt wydania 2 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 21/2019
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby – projekt wydania 5 z dnia 6.09.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

19 lipca 2019 r.

W dniu 19 lipca 2019 r., odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji, która zaopiniowała plan finansowy PCA na 2020 rok. W trakcie spotkania podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 14/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2020 oraz na dwa kolejne lata.
 • Uchwała Nr 15/2019:
  Rada ds. Akredytacji dokonuje zmian w Regulaminie działania Rady do Spraw Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji poprzez aktualizację załącznika nr 1 "Karta członka Rady ds. Akredytacji" w związku z wprowadzeniem obowiązku informacyjnego przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9 lipca 2019 r.

W dniu 9 lipca 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 13/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej – projekt wydania 3 z dnia 13.06.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

25 czerwca 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 12/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej – projekt wydania 4 z dnia 30.05.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

17 kwietnia 2019 r.

W dniu 17 kwietnia 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 11/2019:
  Rada ds. Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-02 Stosowanie symboli akredytacji PCA – projekt wydania 13 z dnia 26.03.2019 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

22 marca 2019 r.

W dniu 22 marca 2019 r., odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji. Podczas posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdania PCA za rok 2018 oraz zatwierdziła projekt planu działania na 2019 rok podejmując pięć następujących uchwał:

 • Uchwała Nr 6/2019:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2018.
 • Uchwała Nr 7/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 01.01.2018 do
  31.12.2018 r.
 • Uchwała Nr 8/2019:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA za rok 2018, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2018 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.
 • Uchwała Nr 9/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2018.
 • Uchwała Nr 10/2019:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2019 rok.

23 stycznia 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 5/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania z dnia 17.12.2018 r. (wydanie 6) oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

18 stycznia 2019 r.

W dniu 18 stycznia 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 2/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt wydania 10 z dnia 20.12.2018 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.
 • Uchwała Nr 3/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych – projekt wydania 11 z dnia 20.12.2018 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

 • Uchwała Nr 4/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących – projekt wydania 10 z dnia 20.12.2018 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.


4 stycznia 2019 r.

W dniu 4 stycznia 2019 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2019:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby – projekt wydania 3 z dnia 10.12.2018 r. oraz komunikat wprowadzający znowelizowane wydanie dokumentu.

26 listopada 2018 r.

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji podczas którego podjęto następującą uchwałę:

 • Uchwała Nr 13/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2018 r. oraz popiera wystąpienie dyrektora PCA do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398), o zgodę na wprowadzenie korekty oraz powiadomienie Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

19 października 2018 r.

W dniu 19 października 2018 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 12/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją – projekt wydania 14 z dnia 27.09.2018 r.

28 września 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad projektem wydania 14. dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją. Omawiano uwagi, które wpłynęły od członków Rady oraz w drodze opiniowania publicznego. Podsumowując rozmowy ustalono, że głosowanie nad ostateczną wersją dokumentu odbędzie się drogą elektroniczną.


17 lipca 2018 r.

W dniu 17 lipca 2018 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 11/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2017

3 lipca 2018 r.

W dniu 3 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji podczas którego podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 8/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok
  budżetowy 2019 oraz na dwa kolejne lata.
 • Uchwała Nr 9/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kierunki zmian cennika opłat za czynności związane z akredytacją DA-04.
 • Uchwała Nr 10/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Pana Michała Rzytkiego zgłoszonego przez
  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 marca 2018 r.

W dniu 22 marca 2018 r., odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji. Podczas posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdania PCA za rok 2017 oraz zatwierdziła projekt planu działania na 2018 rok podejmując następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 3/2018:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2017.
 • Uchwała Nr 4/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji  za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
 • Uchwała Nr 5/2018:
  Biorąc pod uwagę pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji Sprawozdanie finansowe PCA za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz zatwierdzone Sprawozdanie z  realizacji planu działania PCA za rok 2017, Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2017 w wysokości maksymalnie dopuszczonej przepisami prawa.
 • Uchwała Nr 6/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2017.
 • Uchwała Nr 7/2018:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na 2018 rok.

21 marca 2018 r.

W dniu 21 marca 2018 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 2/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,
  - komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

11 stycznia 2018 r.

W dniu 11 stycznia 2018 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2018:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania - projekt P4 wydania 5 z 18.12.2017 r.
  - ​komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

29 grudnia 2017 r.

W dniu 29 grudnia 2017 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 21/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia - projekt P4 wydania 1 z 21.11.2017 r.
  - ​komunikat w sprawie w sprawie akredytacji producentów materiałów odniesienia.

14 grudnia 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r., odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji. Podczas posiedzenia Rada pozytywnie odniosła się do propozycji zmiany planu finansowego PCA na rok bieżący, podjęto uchwałę:

 • Uchwała Nr 20/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2017 r. oraz popiera wystąpienie dyrektora PCA do Ministra Rozwoju zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) o zgodę na wprowadzenie korekty.

4 grudnia 2017 r.

W dniu 4 grudnia 2017 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 19/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych - projekt P6 wydania 7 z 22.11.2017 r.
  - ​komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o obszar weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego oraz nowelizacji dokumentu DAVG-01.

2 listopada 2017 r.

W dniu 2 listopada 2017 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła trzy uchwały:

 • Uchwała Nr 18/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz Dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych - projekt P4 wydania 3 z 16.10.2017 r. oraz komunikat w sprawie nowelizacji tego dokumentu.
 • Uchwała Nr 17/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji - projekt P4 wydania 4 z 16.10.2017 r. oraz komunikat w sprawie nowelizacji tego dokumentu..
 • Uchwała Nr 16/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAB-11 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów - projekt P2 wydania 1 z 22.06.2017 r. oraz komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów.

16 października 2017 r.

W dniu 16 października 2017 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 15/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAB-15 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem - projekt P6 wydania 1 z 21.09.2017 r. oraz komunikat PCA w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.

28 września 2017 r.

W trakcie posiedzenia Rady ds. Akredytacji członkowie zostali zapoznani z postępami w pracach nad projektem e-Akredytacja oraz podjęli uchwałę:

 • Uchwała Nr 14/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją - projekt wydania 13 z dnia 10.08.2017 r.

22 czerwca 2017 r.

Podczas posiedzenia Rada ds. Akredytacji znowelizowała Regulamin, w oparciu o który pracuje, zaopiniowała nową kandydatkę do Komitetu Odwoławczego przy PCA oraz wydała opinie odnoszące się do kwestii związanych z planem finansowym PCA.

 • Uchwała Nr 9/2017:
  Rada ds. Akredytacji dokonuje zmian w Regulaminie działania Rady do Spraw Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji zgodnie z propozycjami zaakceptowanymi podczas posiedzenia, naniesionymi na załączniku do niniejszej uchwały.
 • Uchwała Nr 10/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego PCA i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2018 oraz na dwa kolejne lata.
 • Uchwała Nr 11/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kierunki zmian w dokumencie DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją".
 • Uchwała Nr 12/2017:
  Rada ds. Akredytacji po pozytywnym zaopiniowaniu planu finansowego PCA na 2018 rok oraz po zapoznaniu się z analizą porównawczą ofert wynajmu powierzchni biurowych pozytywnie opiniuje dalsze działania PCA mające na celu zmianę siedziby.
 • Uchwała Nr 13/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje kandydata na członka Komitetu Odwoławczego, Panią Agnieszkę Radomską zgłoszoną przez Ministerstwo Rozwoju.

24 kwietnia 2017 r.

W głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła Uchwałę Nr 8/2017 o treści:

 • Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania – projekt P4 wydania 4 z dnia 5.04.2017 r., 
  - ​komunikat PCA w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią oraz nowelizacji dokumentu DACS-01 – projekt z 5.04.2017 r.

17 marca 2017 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji, przedstawiono Sprawozdanie  finansowe PCA za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie z działalności PCA za 2016 r., wniosek Dyrektora PCA w sprawie podziału zysku za 2016 rok oraz projekt planu działania PCA na rok 2017.

 • Uchwała Nr 3/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji  za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • Uchwała Nr 4/2017:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2016.
 • Uchwała Nr 5/2017:
  Rada ds. Akredytacji zatwierdza Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji  za rok 2016.
 • Uchwała Nr 6/2017:
  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pani Lucyny Olborskiej za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2016.
 • Uchwała Nr 7/2017:
  Rada zatwierdza projekt planu działania Polskiego Centrum Akredytacji na rok 2017.

1 lutego 2017 r.

W głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła Uchwałę Nr 2/2017 o treści:
Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAB-18 Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku – projekt wydania 1 z dnia 22.12.2016 r.


20 stycznia 2017 r.

W głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła Uchwałę Nr 1/2017 o treści:
Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument Załącznik nr 1 do DA-06 Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach przewodności elektrycznej właściwe i pH – projekt wydania 1 z 25.11.2016 r.


12 października 2016 r.

12 października 2016 roku Rada ds. Akredytacji zebrała się po raz drugi w nowym składzie. Niewielkie zmiany zostały dokonane w składzie Rady. Minister Rozwoju powołał jako swojego przedstawiciela Panią Joannę Sauter-Kunach, natomiast Pan Maciej Dobieszewski został obecnie przedstawicielem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Ponadto Rada zaopiniowała kandydatury pięciu kolejnych osób do składu Komitetu Odwoławczego, działającego przy PCA. Podjęto sześć poniżej przytoczonych uchwał:

 • Uchwała Nr 16/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zmiany do Planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2016 r. oraz popiera wystąpienie dyrektora PCA do Ministra Rozwoju zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542) o zgodę na wprowadzenie korekty.
 • Uchwała Nr 17/2016:
  ​Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje następujących kandydatów na członków Komitetu Odwoławczego:
  - Andrzej Kowalski - zgłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej
  - Renata Grela -  zgłoszona przez Ministerstwo Środowiska
  - Barbara Dobosz - zgłoszona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  - Natalia Petryk - zgłoszona przez Urząd Transportu Kolejowego
  - Jacek Niemczyk - zgłoszony przez Urząd Dozoru Technicznego
 • Uchwała Nr 18/2016:
  W związku z opracowywanym w Ministerstwie Rozwoju rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Projekt Wydania 12 z dnia 12.10.2016 dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją wraz z okresem przejściowym na jego wprowadzenie po poprawkach zgłoszonych na posiedzeniu. 

 • Uchwała Nr 19/2016:
  Po zapoznaniu się z zaktualizowaną Analizą niezależności i bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie dotyczącym współpracy PCA z organami administracji państwowej Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument. 

 • Uchwała Nr 20/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Aktualizację kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017.

 • Uchwała Nr 21/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje:
  - dokument DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji – projekt wyd. 3 z dnia 12.10.2016 r.
  - projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.


23 czerwca 2016 r.

23 czerwca br. Rada ds. Akredytacji zebrała się w nowym składzie. Przedstawiciel Ministra Rozwoju, Pan Maciej Dobieszewski wręczył zebranym członkom powołania (pełny skład Rady znajduje się w zakładce "Rada ds. Akredytacji"). Podczas posiedzenia uchwalono nowy Regulamin działania Rady, wybrano przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. Ponadto Rada zaopiniowała kandydatury pięciu osób do nowego składu Komitetu Odwoławczego, działającego przy PCA.

 • Uchwała Nr 14/2016:
  Rada ds. Akredytacji ustanawia Regulamin działania Rady do Spraw Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
 • Uchwała Nr 15/2016:

  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje następujących kandydatów na członków Komitetu Odwoławczego:

  -        Dariusz Goszczyński - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  -        Małgorzata Kacprzyk – Ministerstwo Rozwoju

  -        Danuta Dobrowolska - Główny Urząd Miar

  -        Michał Karolak - Urząd Dozoru Technicznego

  -        Marek Mróz – przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego.


17 czerwca 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (17 czerwca 2016 r.) zaopiniowano plan finansowy PCA na 2017 rok oraz wniosek Dyrektora PCA odnośnie podziału zysku PCA za rok 2015. Rada zapoznała się również z zaktualizowaną "Analizą niezależności i bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji".

 • Uchwała Nr 11/2016:
  Po zapoznaniu się z Projektem planu finansowego PCA na 2017 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy projekt planu. 
 • Uchwała Nr 12/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Dyrektora PCA podział zysku PCA za rok 2015.
 • Uchwała Nr 13/2016:
  Po zapoznaniu się z Analizą niezależności i bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument. Jednocześnie, zgodnie z wynikami ewaluacji EA MLA, rekomenduje PCA rozszerzenie analizy o organy administracji państwowej, w których funkcjonują jednostki oceniające zgodność.


22 kwietnia 2016 r.

W dniu 22 kwietnia 2016 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 5/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt wyd. 9 z dnia 5.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DA-01.
 • Uchwała Nr 6/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt wyd. 6 z dnia 5.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DA-05.
 • Uchwała Nr 7/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA – projekt wyd. 6 z dnia 8.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DA-09.
 • Uchwała Nr 8/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania – projekt wyd. 3 z dnia 8.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01.
 • Uchwała Nr 9/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wyd. 5 z dnia 15.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DAPT-01.
 • Uchwała Nr 10/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAK-07 Akredytacja  jednostek inspekcyjnych – projekt wyd. 8 z dnia 18.04.2016 r. oraz projekt Komunikatu Dyrektora PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-07.

26 marca 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (24 marca 2016 r.), przedstawiono Sprawozdanie z działalności finansowej PCA za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie z działalności PCA za 2015 rok oraz aktualizację Kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017.

 • Uchwała Nr 3/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2015 oraz Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji  za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
 • Uchwała Nr 4/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje aktualizację Kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017.

11 lutego 2016 r.

W dniu 11 lutego 2016 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 2/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących – projekt wydania 9 z dnia 22.01.2016 wraz z załącznikami oraz komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAP-04.

25 stycznia 2016 r.

W dniu 25 stycznia 2016 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2016:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją – projekt wydania 11 z dnia 12.01.2016 r. oraz komunikat w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją – dokument DA-04 z dnia 12.01.2016.

29 grudnia 2015 r.

W dniu 29 grudnia 2015 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 8/2015:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby – projekt wydania 4. z dnia 11.12.2015 r. wraz z załącznikami nr 2 i 3.

27 października 2015 r.

W dniu 27 października 2015 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 7/2015:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje dokument DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji – projekt wydania 2. z dnia 19.10.2015 r., oraz komunikat w sprawie zasad akredytacji do celów notyfikacji w okresie przejściowym – projekt z dnia 19.10.2015 r.

28 września 2015 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (28 września 2015 r.), omówiono stan realizacji Kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017 oraz wprowadzono nowe kierunki do działalności PCA. Ponadto Rada przedyskutowała kierunki działań, mających na celu poprawę warunków lokalowych PCA.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 5/2015: Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017 (aktualizacja 25.09.2015 r.).
 • Uchwała Nr 6/2015: Rada ds. Akredytacji, po zapoznaniu się z informacjami o stanie finansowym, kadrowym i lokalowym PCA, pozytywnie opiniuje zaproponowane kierunki działań, mających na celu poprawę warunków lokalowych PCA, zawarte w dokumencie Analiza możliwości pozyskania powierzchni biurowej, z uzupełnieniami poruszonymi podczas posiedzenia Rady.

27 marca 2015 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (27 marca 2015 r.), przedstawiono Sprawozdanie z działalności finansowej PCA za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie z działalności PCA za 2014 rok oraz Projekt planu finansowego PCA na 2016 rok. W dalszej części obrad przedstawiono Sprawozdanie z realizacji kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej w latach 2012-2014 oraz Kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2015:Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2014 oraz Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
 • Uchwała Nr 2/2015: 
  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji dr inż. Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora PCA dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego za osiągnięte wyniki merytoryczne i finansowe w roku 2014.
 • Uchwała Nr 3/2015:
  Po zapoznaniu się z Projektem planu finansowego PCA na 2016 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy projekt planu.
 • Uchwała Nr 4/2015:
  Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z realizacji kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej w latach 2012-2014 oraz planowanymi Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017 Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje niniejsze dokumenty. 

3 grudnia 2014 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (3 grudnia 2014 r.), przedstawiono Wstępne sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji oraz Aktualizację kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014. Dodatkowo Dyrektor omówił wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PCA w roku 2014 i przedstawił analizę finansową PCA. Ponadto podsumowano wyniki głosowania elektronicznego dot. dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją oraz poddano głosowaniu projekt wydania 5. dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 6/2014:
  Po zapoznaniu się z Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 (w perspektywie roku 2014) - Proponowane zmiany planu i stan realizacji, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument.
 • Uchwała Nr 7/2014:
  Po analizie wniesionych uwag i stanowiska PCA, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje nowe wydanie dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Projekt 5. wydania z dnia 3.12.2014 r.
 • Uchwała Nr 8/2014:
  W związku z informacją otrzymaną przez PCA w listopadzie 2014 roku od EA, dotyczącą obligatoryjnego nominowania polskich akredytowanych laboratoriów wzorcujących do udziału w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych związanych z koniecznością poniesienia przez nie nieplanowanych kosztów, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje propozycję PCA sfinansowania, w drodze wyjątku z budżetu PCA, uczestnictwa w ww. porównaniach.


21 października 2014 r.

W dniu 21 października 2014 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 5/2014:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje nowe wydanie dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją. Projekt wydania 10.


26 marca 2014 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (26 marca 2014 r.), przedstawiono Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za 2013 rok, Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Projekt planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2015 rok. Dodatkowo przedstawiono członkom Rady znowelizowany dokument Kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 (aktualizacja marzec 2014).

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2014:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za 2013 rok i Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.
 • Uchwała Nr 2/2014:
  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji, Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego, za osiągnięte wyniki finansowe i merytoryczne w roku budżetowym 2013.
 • Uchwała Nr 3/2014:
  Po zapoznaniu się z Projektem planu finansowego PCA na 2015 r., Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy projekt planu.
 • Uchwała Nr 4/2014:
  Po zapoznaniu się z Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 (aktualizacja marzec 2014), Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument.


26 listopada 2013 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (26 listopada 2013 r.), przedstawiono Wstępne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Polskiego Centrum Akredytacji oraz Aktualizację kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014. Dodatkowo omówiono stan zaawansowania ocen w procesach akredytacji i nadzoru dla celów notyfikacji. Podczas wystąpienia Dyrektora zostały zaprezentowane prace związane z poprawą warunków lokalowych PCA oraz stanu kadrowego PCA. Dyrektor dokonał porównania działalności PCA w latach 2010-2013.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 5/2013:
  Rada ds. Akredytacji, po zapoznaniu się z informacją o stanie lokalowym PCA oraz podjętych działaniach, pozytywnie opiniuje zrealizowane i proponowane kierunki działań zawarte w dokumencie Kierunki działań mających na celu poprawę warunków lokalowych PCA.
 • Uchwała Nr 6/2013:
  Po zapoznaniu się z Aktualizacją kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument w perspektywie roku 2013.
 • Uchwała Nr 7/2013:
  Rada ds. Akredytacji, po zapoznaniu się z analizą efektywności i obciążenia pracowników oraz w świetle kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej, wyraża zaniepokojenie zagrożeniem niewykonania zadań ustawowych ze względu na niewystarczającą liczbę zatrudnionych osób i popiera podjęcie przez Dyrektora PCA koniecznych działań w celu poprawy stanu kadrowego.


26 marca 2013 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (26 marca 2013 r.), przedstawiono Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za 2012 rok, Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz Projekt planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2014 rok. Dodatkowo przedstawiono członkom Rady nowy dokument Kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 (w perspektywie roku 2013).

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2013:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za 2012 rok i Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
 • Uchwała Nr 2/2013:
  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji, Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego, za osiągnięte wyniki w roku budżetowym 2012r.
 • Uchwała Nr 3/2013:
  Po zapoznaniu się z Projektem planu finansowego PCA na 2014 r., Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy projekt planu.
 • Uchwała Nr 4/2013:
  Po zapoznaniu się z Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument, w perspektywie roku 2013.


5 grudnia 2012 r.

5 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Akredytacji. Dyrektor Eugeniusz W. Roguski przedstawił członkom Rady kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 oraz wstępne sprawozdanie z działalności finansowej. Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji Dyrektor PCA przedstawił najważniejsze ustalenia ze Zgromadzeń Ogólnych EA, ILAC i IAF. Jedną z ważniejszych rezolucji Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation był wybór nowych władz EA. Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji z wielką przyjemnością poinformował członków Rady o wyborze Zastępcy Dyrektora PCA, Lucyny Olborskiej do Komitetu Wykonawczego (EA Executive Committee).

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 9/2012:
  Rada ds. Akredytacji przyjmuje do akceptującej wiadomości stan prac nad realizacją Kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014 (w perspektywie roku 2012) oraz aprobuje zaproponowane zmiany.


26 września 2012 r.

26 września 2012 r. w drodze głosowania elektronicznego, zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 7/2012:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje nowe wydanie dokumentu: DACS-01 Akredytacja Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Wymagania szczegółowe. Projekt wydania 1.
 • Uchwała Nr 8/2012:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje nowe wydanie dokumentu: DACW-01 Akredytacja Jednostek Certyfikujących Wyroby. Wymagania szczegółowe. Projekt wydania 1.


23 marca 2012 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (23 marca 2012 r.), przedstawiono sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej PCA za 2011 rok oraz projekt planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji na 2013 r. Dyrekcja PCA zaprezentowała także członkom Księgę Zarządzania oraz dokument Analiza niezależności i bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji. Zastępca dyrektora ds. Akredytacji - Lucyna Olborska przedstawiła członkom Rady nowy dokument Kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014, w którym zawarto zadania priorytetowe na najbliższe trzy lata.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 2/2012:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2011 i Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.
 • Uchwała Nr 3/2012:
  Po zapoznaniu się z projektem planu finansowego PCA na 2013 r., Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy projekt planu.
 • Uchwała Nr 4/2012:
  Po zapoznaniu się z Analizą niezależności i bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument.
 • Uchwała Nr 5/2012:
  Po zapoznaniu się z Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2012-2014, Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje powyższy dokument w perspektywie roku 2012.
 • Uchwała Nr 6/2012:
  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji Wojciecha Henrykowskiego do wystąpienia do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora PCA dr inż. Eugeniusza W. Rogulskiego, za osiągnięte wyniki w roku budżetowym 2011 r.


14 lutego 2012 r.

W dniu 14 lutego 2012 r., w głosowaniu elektronicznym, Rada ds. Akredytacji podjęła uchwałę:

 • Uchwała Nr 1/2012:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie opiniuje nowe wydanie dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu.


27 października 2011 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji (27.10.2011 r.), po prezentacji materiałów przez dyrektora PCA, Eugeniusza W. Roguskiego oraz z-cę dyrektora PCA Lucynę Olborską, Rada zaopiniowała 9 uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentów PCA, Regulaminu Rady ds. Akredytacji, kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej oraz planu finansowego na następny rok. W wyniku zmian w Regulaminie Rady ds. Akredytacji, od 27.10.2011 r. uchwały mogą być podejmowane w wyniku elektronicznego głosowania członków Rady. Dyrektor PCA wręczył akt powołania nowemu członkowi Rady, Elżbiecie Szadzińskiej - przedstawicielowi Federacji Konsumentów. W trakcie posiedzenia Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania, Małgorzata Tworek przedstawiła sprawozdanie z rozpatrzonych przez PCA w 2011 r. skarg. Ponadto zapoznano członków Rady ze sprawozdaniem z działalności finansowej i merytorycznej PCA za trzeci kwartał, z prognozą na czwarty kwartał 2011 r.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 4/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie Regulaminu Rady ds. Akredytacji z dn. 27.10.2011 r.
 • Uchwała Nr 5/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie dokumentu: Polityka Jakości Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Uchwała Nr 6/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie dokumentu: DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.
 • Uchwała Nr 7/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie dokumentu: DA-05 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca badań biegłości w procesach akredytacji i nadzoru.
 • Uchwała Nr 8/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie dokumentu: DA-09 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA.
 • Uchwała Nr 9/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała nowe wydanie dokumentu: DA-07 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca akredytacji transgranicznej.
 • Uchwała Nr 10/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała zmiany w Kierunkach rozwoju i działalności akredytacyjnej na lata 2009-2011.
 • Uchwała Nr 11/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała kierunki działania PCA w zakresie dokonania oceny 78 jednostek notyfikowanych.
 • Uchwała Nr 12/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała plan finansowy na rok 2011.


18 marca 2011 r.

Podczas posiedzenia Rady ds. Akredytacji w dniu 18.03.2011 r. przedstawiono sprawozdanie z działalności PCA za 2010 r. z perspektywy: zarządzania finansami, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami zewnętrznymi. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące: działalności akredytacyjnej, rozszerzenia działalności akredytacyjnej, działalności szkoleniowej oraz doskonalenia.
Dyrektor Eugeniusz W. Roguski przedstawił Członkom Rady problem tzw. "ustawy oszczędnościowej", zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe osoby prawne, w tym PCA zobowiązane są w roku 2011 utrzymać poziom płac i zatrudnienia na poziomie 2010 roku.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej PCA za 2010 r.
 • Uchwała Nr 2/2011:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała program akredytacji i kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2009-2011 Polskiego Centrum Akredytacji
 • Uchwała Nr 3/2011:
  Rada ds. Akredytacji zobowiązuje Dyrektora PCA do przygotowania projektów wystąpień Rady do właściwych organów administracji państwowej w związku z zagrożeniami utrzymania akredytacji przez niektóre podmioty sektora finansów publicznych.


8 października 2010 r.

W dniu 8 października 2010 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Akredytacji nowej kadencji przy Polskim Centrum Akredytacji.
Podczas posiedzenia Dyrektor Eugeniusz W. Roguski wręczył członkom Rady akty powołań Ministra Gospodarki. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady i dwóch zastępców.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2010:
  "W sprawie przyjęcia regulaminu działania Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji".


16 czerwca 2009 r.

Podczas spotkania przedstawiono nowego członka Rady - Pana Włodzimierza Popiołka, wiceprezesa Głównego Urzędu Miar - jako przedstawiciela niezależnych specjalistów. Decyzją Rady wybrano także II Wiceprzewodniczącego Rady. Została nim Pani Krystyna Krzyśko z Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB - reprezentująca stronę klientów.

Uchwały Rady:

 • Uchwała Nr 1/2009:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2008.
 • Uchwała Nr 2/2009:
  Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała zaproponowane kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej.


22 grudnia 2009 r.

Podczas spotkania Rady zostały przedstawione wyniki kontroli NIK, wstępna analiza finansowa PCA za 2009 r., realizacja zadań merytorycznych zaplanowanych na 2009 r., a także analiza realizacji kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej 2009-2011.
Przewodniczący Rady oraz jej członkowie pożegnali Pana Macieja Króla, reprezentującego Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, który przeszedł na emeryturę i tym samym zakończył pracę w Radzie.

Aktualizacja: 18.03.2024 11:02