Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Projekty dokumentów PCA

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 – Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (projekt P2 wydania 9 z dnia 20.10.2021).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAVG-01 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w nowej normie akredytacyjnej w obszarze weryfikacji, tj. PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 „Ocena zgodności. Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących”. Projekt dokumentu DAVG-01 został dostosowany do wymagań nowej normy akredytacyjnej PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 i zawiera postanowienia dotyczące prowadzenia procesu akredytacji i nadzoru nad akredytowanym podmiotem. Uwzględnia również aktualny stan prawny w obszarze weryfikacji realizowanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 05.11.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 9.

Projekt dokumentu DAN-03

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-03 - Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej w odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (projekt P2 wydania 4 z 01.10.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-03 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do wymagań dokumentu DA-11 (EA-2/17) oraz rozszerzenie zakresu jego stosowania o akredytacje do celów uznania organizacji strony trzeciej (obszar dyrektywy 2014/68/UE).

Nowelizacja DA-11 wymusza konieczność nowelizacji DAN-03 i dostosowania jego postanowień, m.in. w odniesieniu do obowiązkowych norm akredytacyjnych i sposobu formułowania zakresów akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.10.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji (projekt P4 wydania 3 z 13.09.2021 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • odwołanie do mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących homologacji,
 • nowelizację specyficznych wymagań programu w odniesieniu do działalności laboratoryjnej i inspekcyjnej,
 • metodykę dokumentowania wyników oceny przez PCA,
 • zasady prowadzenia nadzoru nad akredytowanym podmiotem,
 • uaktualnienie opisu kompetencji CAB w zakresie akredytacji laboratorium badawczego i jednostki inspekcyjnej.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 27.09.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-14 projekt P4 wyd. 3.

Projekt dokumentu DAB-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych (projekt P1 wydania 12 z 27.07.2021 r.) wraz z aktualizacją formularza FAB-30/FAP-21.

Główne zmiany będące powodem aktualizacji obejmują:

 • odstąpienie od zasady podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych stosowanych w laboratorium bez ich modyfikacji;
 • uwzględnienie przy rozpatrywaniu ryzyka związanego z ocenami laboratoriów kontekstu związanego z brakiem podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.08.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-07, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DAC-22

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-22 „Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei” (projekt P2 wydania 3 z 17.05.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAC-22 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do zmienionej ustawy o transporcie kolejowym, tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych rozporządzenia oraz publikacji Listy Prezesa UTK z dnia 07.12.2020 r.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-22, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia ponownie do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P4 wydania 2 z 12.05.2021 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • aktualne wymagania normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
 • przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 r. poz. 258) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
 • zweryfikowane zasady ocen laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Projekt P4 opracowano po analizie i odniesieniu się do uwag przekazanych do projektu P1 z 17.06.2019 r. oraz P3 z 10.08.2020 r. oraz przy uwzględnieniu zmian przepisów prawa w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 28.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-18 projekt P4 wyd. 2.

Projekt dokumentu DA-06

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana odnosi się do uczestnictwa w programach PT/ILC przez CAB wykonujące wzorcowania wewnętrzne.  Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-06, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-05

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana odnosi się do postępowania w przypadku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium wyników niezadowalających w odniesieniu do tego samego obszaru. Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P1 wydania 12 z 7.05.2021 r.). Wprowadzona zmiana dotyczy terminów odnoszących się do działań korygujących w procesach akredytacji i rozszerzenia zakresu akredytacji.  Ponadto w dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt P2 wydania 6 z 23.03.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes i dotyczą:

 • stosowania preferowanych norm akredytacyjnych w powiązaniu z określonymi modułami / procedurami oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredytacyjnych w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych;
 • specyficznych wymagań dotyczących akredytowanych jednostek notyfikowanych (bezstronność, stosowanie postanowień dokumentów Grup Koordynacyjnych jednostek notyfikowanych;
 • warunków stosowania w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych innych niż preferowane normy akredytacyjne;
 • zasad współpracy jednostki akredytującej i organów autoryzujących/notyfikujących przy udzielaniu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania udzielonych akredytacji,
 • treści zakresów akredytacji udzielanej do celów notyfikacji;
 • zasad i procesów oceny kompetencji jednostek notyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie obserwacji działań jednostek notyfikowanych realizowanych w ramach określonych modułów / procedur oceny zgodności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 06.04.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 6.

Aktualizacja: 21.10.2021 13:12