Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Projekty dokumentów PCA

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt P2 wydania 6 z 23.03.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes i dotyczą:

 • stosowania preferowanych norm akredytacyjnych w powiązaniu z określonymi modułami / procedurami oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredytacyjnych w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych;
 • specyficznych wymagań dotyczących akredytowanych jednostek notyfikowanych (bezstronność, stosowanie postanowień dokumentów Grup Koordynacyjnych jednostek notyfikowanych;
 • warunków stosowania w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych innych niż preferowane normy akredytacyjne;
 • zasad współpracy jednostki akredytującej i organów autoryzujących/notyfikujących przy udzielaniu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania udzielonych akredytacji,
 • treści zakresów akredytacji udzielanej do celów notyfikacji;
 • zasad i procesów oceny kompetencji jednostek notyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie obserwacji działań jednostek notyfikowanych realizowanych w ramach określonych modułów / procedur oceny zgodności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 06.04.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DABB-01

Polskie Centrum Akredytacji, realizując projekt rozszerzenia działalności akredytacyjnej  w obszarze biobankowania, opracowało Program akredytacji biobanków (dokument DABB-01) ustalający zasady i procesy oceny kompetencji w odniesieniu do określonych w    programie wymagań akredytacyjnych. PCA uruchomiło przedmiotowy projekt w odpowiedzi na zainteresowanie akredytacją w obszarze biobankowania, kierując się przy tym postanowieniami rezolucji Zgromadzenia Ogólnego EA oraz ILAC dotyczących zastosowania wymagań normy EN-ISO 20387:2020 Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking w akredytacji biobanków, jako normy akredytacyjnej. Norma EN-ISO 20387:2020 Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójnego działania biobanków, w tym wymagania dotyczące kontroli jakości w celu zapewnienia, że materiał biologiczny i zbiory danych są wytwarzane i odpowiednio utrzymywane.

Akredytacja biobanków w odniesieniu do wymagań ww. normy  będzie wykazywać, że akredytowane przez PCA biobanki są kompetentne do realizacji procesów biobankowania, stosują i spełniają wymagania jednolitych standardów biobankowania materiału biologicznego i są w stanie dostarczać odpowiedniej jakości materiał biologiczny do badań, rozwoju oraz celów naukowych.

Po zakończeniu projektu i opublikowaniu programu akredytacji DABB-01, biobanki będą mogły wnioskować do PCA o akredytację działalności związanej z biobankowaniem materiału biologicznego, polegającej m.in. na pozyskiwaniu i przechowywaniu, określonego materiału biologicznego, a także związanych z nim informacji i danych.

Polskie Centrum Akredytacji zachęca biobanki oraz wszystkie zainteresowane strony do zapoznania się oraz przedstawienia opinii i komentarzy odnośnie projektu dokumentu DABB-01 Akredytacja biobanków (projekt wydania 1 z 8.12.2020 r.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 08.01.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DABB-01 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P2 wydania 11 z 2.10.2020 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą ustanowienia zasad odnoszących się do przeprowadzania przez PCA ocen zdalnych i hybrydowych w procesach akredytacji i nadzoru z wykorzystaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz ujednolicenia terminologii (wyrażeń) stosowanych w obszarze przeglądu dokumentów CAB - jako rodzaju i techniki oceny.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.10.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 11.

Projekt dokumentu DAVE-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami (projekt P5 wydania 3 z 14.09.2020 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru,
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego ze zakresem i skalą prowadzonej przez weryfikatora środowiskowego EMAS, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji weryfikatora środowiskowego EMAS w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • aktualne wymagania prawne.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 28.09.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-02, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P3 wydania 2 z 10.08.2020 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

 • aktualne wymagania normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
 • postanowienia rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 r. poz. 258) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
 • zweryfikowane zasady ocen laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Projekt P3 opracowano po analizie i odniesieniu się do uwag przekazanych do projektu P1 z 2019-06-17 oraz przy uwzględnieniu zmian przepisów prawa w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 31.08.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-18 projekt P3 wyd. 2.

Projekt dokumentu DA-10

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych (Projekt P3 wydania 2 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia wymagań zaktualizowanego dokumentu EA-2/15 M EA requirements for the accreditation of flexible scopes.

Rozszerzono również zakres stosowania polityki o jednostki certyfikujące wyroby, jednostki certyfikujące osoby, jednostki inspekcyjne oraz organizatorów badań biegłości.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-10, projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DAB-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-11 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania  odpadów (Projekt P1 wydania 2 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów oraz propozycji zgłoszonych przez strony zainteresowane. Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-11, projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DA-05

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (Projekt P3 wydania 7 z dnia 25.02.2020 r.)Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02, uwzględnienia wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań aktualizowanego dokumentu ILAC-P9 ILAC Policy for particiation in proficiency testing activities.

W znowelizowanym dokumencie DA-05 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • rozszerzenia zakresu stosowania polityki o organizatorów badań biegłości i producentów materiałów odniesienia, gdy realizują oni działalność laboratoryjną w ramach prowadzonej oceny zgodności  - wykorzystują nieakredytowane własne badania / wzorcowania w przeprowadzanych ocenach zgodności,
 • rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT),
 • rezygnacji ze wskazania przez PCA minimalnej częstości uczestnictwa laboratoriów w PT w cyklu akredytacji,
 • możliwości, a nie obowiązku, zastosowania koncepcji „poddyscyplin” przy określaniu poziomu uczestnictwa w PT,
 • zasad oceny i wykorzystania przez PCA uczestnictwa  laboratoriów w PT, rozumianego jako rezultaty wraz z ich analizą osiągane przez laboratoria w całym cyklu akredytacji, jako jeden z elementów rozpatrywanego ryzyka związanego z oceną kompetencji laboratorium,
 • wskazania przeglądu rezultatów (dowodów) uczestnictwa w PT jako techniki oceny w nadzorze,
 • uwarunkowań dla informowania PCA o uzyskaniu wyników niezadowalających,
 • wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO / IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów,  
 • przekazywania sprawozdania o uczestnictwie w PT/ILC przed każdą oceną w procesie nadzoru oraz rozszerzenia zakresu akredytacji,
 • wskazania międzynarodowej bazy danych EPTIS jako zalecanego źródła w wyszukiwaniu odpowiednich programów PT.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05, projekt wyd. 7.

Projekt dokumentu DAB-10

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów badawczych-dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Projekt P1 wydania 2 z dnia 13.12.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania dotyczące pomieszczeń i warunków środowiskowych niezbędnych do wykonywania działalności laboratoryjnej. Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.12.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-10, projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DA-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu (projekt wydania 4 z 6.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz dostosowania do zasad przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DA-08 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • uszczegółowienia praw CAB do ochrony informacji uzyskanych lub wytworzonych przez PCA w ramach sprawowanego nadzoru, z wyłączeniem informacji udostępnianych publicznie;
 • obowiązku CAB do transparentnego powoływania się na akredytację na dokumentach przedstawiających wyniki akredytowanej działalności na zasadach opisanych w dokumencie DA-02;
 • uszczegółowienia obowiązków CAB związanych z udostępnianiem dokumentów i informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad akredytowanym podmiotem, w tym zapewnienia warunków do przeprowadzenia obserwacji;
 • obowiązku CAB w zakresie zapewnienia współpracy niezbędnej do terminowego rozpatrzenia skarg na akredytowany podmiot;
 • obowiązku CAB do powiadomienia bez zbędnej zwłoki swoich klientów, których to dotyczy o fakcie utraty akredytacji i związanych z tym konsekwencjach.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DA-08, projekt wyd. 4.

 

Projekt dokumentu DAM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych (projekt wydania 4 z 05.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów medycznych,
 • sposobu określania zakresu akredytacji,
 • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAM-03),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem i zakresem realizowanych przez laboratorium medyczne działań: pobierania próbek/badań, lokalizacjami, w których prowadzone są działania oraz zaangażowanym w te działania personelem,
 • stosowania różnych technik oceny kompetencji laboratoriów medycznych w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru, w tym doprecyzowanie dyspozycji dotyczących oceny etapu przedanalitycznego (pobieranie próbek pierwotnych), również z uwzględnieniem sytuacji, gdy laboratorium medyczne nie pobiera próbek pierwotnych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAM-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DARM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia (projekt wydania 2 z 01.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie akredytacji DARM-01 wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przez PCA, przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DARM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DARM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla producentów materiałów odniesienia,
 • sposobu opisu kompetencji producenta materiałów odniesienia w zakresie akredytacji,
 • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FARM-01),
 • próbkowania w ocenach realizowanych przez PCA z zastosowaniem rozpatrywania ryzyka związanego z zakresem i rodzajem działań producenta materiałów odniesienia w ramach realizowanej produkcji, lokalizacjami działalności i personelem zaangażowanym w te działania,
 • stosowania różnych technik oceny kompetencji producentów materiałów odniesienia w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
 • dostosowania kategorii materiałów odniesienia (zmiana Załącznika nr 1) do zasad opisu zakresu akredytacji producenta materiałów odniesienia, wynikających ze znowelizowanych wymagań  normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DARM-01, projekt wyd. 2.

 

Projekt dokumentu DAPT-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości (projekt wydania 6 z 23.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAPT-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • sposobu określania zakresu akredytacji,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAPT-06, zgłoszenie działalności do obserwacji),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez organizatora PT działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uwzględnienia możliwości korzystania w realizowanych programach badań biegłości z badań lub wzorcowań wykonywanych przez nieakredytowanego podwykonawcę.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 6.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAPT-01, projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DAB-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych (projekt P1 Wydania 3 z 17.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz uszczegółowiono zasady prowadzenia ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA w obszarze oceny kompetencji do badań AMS.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3

Projekt dokumentu DACP-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby (projekt wydania 4. z 16.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DACP-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DACP-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-17),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowiono zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania zakresu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACP-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAK-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych (projekt wydania 9 z 16.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAK-07 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAK-07 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji (wytyczne ILAC dotyczące formułowania opisu kompetencji akredytowanych jednostek inspekcyjnych),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru oraz wnioskowanych zmian zakresu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAK-07, projekt wyd. 9.

Projekt dokumentu DACW-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby (projekt wydania 5. z 16.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DACW-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DACW-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-16),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania i uaktualniania zakresu akredytacji,
 • identyfikacji programów certyfikacji w zakresach akredytacji oraz warunków odstąpienia od pełnej identyfikacji, tj. numer wydania oraz data wydania,
 • wymagania odnośnie jednostek certyfikujących wyroby korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – IAF MD 4,
 • zobowiązania jednostek certyfikujących, które prowadzą działalność certyfikacyjną poza granicami kraju, do przekazywania informacji wynikających z IAF MD 12. 

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACW-01, projekt wyd. 5.

 

Projekt dokumentu DAVE-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS (Projekt P2 wydania 4 z dnia 16.07.2019r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAVE-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (Projekt P2 wydania 8 z dnia 16.07.2019r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia aktualnego stanu prawnego w obszarze weryfikacji realizowanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 8.

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania (Projekt P3 wydania 7 z dnia 16.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W dokumencie uwzględniono również wymagania znowelizowanego dokumentu IAF MD 17:2019 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 7.

Projekt dokumentu DAK-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarach działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013 (projekt P2 wydania 2 z 15.05.2019 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAK-08 kluczowe zmiany dotyczą:

 • zdefiniowania kategorii inspekcji i etapu inspekcji w odniesieniu do wymagań normy 17020 oraz przewodnika ILAC G28,
 • uaktualnienia dokumentów związanych, rekomendacji i wytycznych do prowadzenia procesu inspekcji CSM,
 • przedefiniowania roli eksperta w procesie inspekcji CSM,
 • uaktualnienia kryteriów kompetencyjnych do zdefiniowania przez jednostkę inspekcyjną,
 • uaktualnienia zawartości szablonu zakresu akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 29.05.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAK-08 projekt wyd. 2.

 • dak-08_projekt_p2.pdf dak-08_projekt_p2.pdf
  DAK-08 Projekt P2 wyd. 2 z 2019-05-15
  Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) Nr 402/2013
 • dak-08_formularz.docx dak-08_formularz.docx
  DAK-08 formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA: DAK-08 - Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) Nr 402/2013

Projekt dokumentu DA-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej – projekt wyd. 3 z 25.03.2019 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

 • podejścia do akredytacji transgranicznej,
 • współpracy z zagranicznymi jednostkami akredytującymi,
 • zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami wielolokalizacyjnymi w akredytacji transgranicznej.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.04.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DA-07 projekt wyd. 3.

 

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P1 wydania 2 z 17.06.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz wprowadzono zmiany w zasadach ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA, w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 25.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-18 projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DAC-12

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowcy (projekt P2 wydania 5 z 01.03.2019 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-12 kluczowe zmiany dotyczą:

 • uregulowania podejścia jednostek do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych, którzy wykonują czynności wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz czynności wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także rzeczoznawców samochodowych prowadzących działania związane z ruchem drogowym nieokreślone w ww. ustawach;
 • doprecyzowania definicji rzeczoznawcy samochodowego;
 • dodania wymagań odnośnie zawartości programu certyfikacji oraz decyzji w sprawie certyfikacji;
 • uszczegółowienia częstotliwości nadzoru i wymagań odnośnie procesu ponownej certyfikacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.03.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAC-12 projekt wyd. 5.

 

Projekt dokumentu DA-09

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA – projekt wyd. 4 z 28.02.2019 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

 • zasad ograniczania i rozszerzania zakresu działalności akredytacyjnej;
 • opracowywania, adoptowania lub wprowadzania zmian w programach akredytacji;
 • weryfikowania przydatności działalności technicznej i norm oraz programów oceny zgodności do akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 15.03.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl   podając w temacie: DA-09 projekt wyd. 4.

Aktualizacja: 24.03.2021 10:55