Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.pca.gov.pl

Polskie Centrum Akredytacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pca.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2001-08-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21        

 

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Dokumenty publikowane w formacie pdf są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia –zgodnie z art. 8 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokumenty te są publikowane na stronie internetowej na bieżąco wraz z ich aktualizacją.   

Szacowane koszty wykonania dostosowania tych dokumentów do wymogu dostępności są relatywnie duże – koszty te mogą osiągnąć poziom 5 mln zł.(koszty jednostkowe z wyceną - załącznik).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Dodatkowo w zakresie szacowania kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej uwzględniono wyniki badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundację Widzialni.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor PCA

E-mail: sekretariat@pca.gov.pl
Telefon: +48 22 355 70 00
Adres: Warszawa 01-382, ul Szczotkarska 42.
Więcej informacji: https://www.pca.gov.pl/o-pca/informacje-o-pca/kontakt/

Żądanie takie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Postepowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa
Adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP
E-mail: kancelaria@mrit.gov.pl
Tel.: +48 222 500 123
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dane-kontaktowe

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiego Centrum Akredytacji znajduje się w Warszawie przy ulicy Szczotkarskiej 42. Pomieszczenia siedziby nie są dostępne publicznie w sposób nieograniczony. W siedzibie nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Osoby uprawnione, w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, które chcą skorzystać ze świadczenia usługi tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKONG (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) proszone są o kontakt (e-mail: sekretariat@pca.gov.pl).

 

Liczba użytkowników i osoby niepełnosprawne

W okresie od lutego 2022 r do marca 2023 r. strona była odwiedzona przez 111 tysięcy użytkowników a liczba odsłon wyniosła 1,3 mln. Średnio to około 10 tysięcy użytkowników oraz prawie 30 tysięcy sesji miesięcznie. Nie identyfikuje się istotnie różnego, zainteresowania informacjami umieszczonymi na stronie internetowej przez osoby niepełnosprawne. Poziom niepełnosprawności nie wpływa istotnie na zainteresowanie tymi informacjami.

Aktualizacja: 28.03.2024 11:33