Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

EA

European co-operation for Accreditation (EA)

European co-operation for Accreditation jest organizacją zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące w Europie, które oficjalnie zostały wskazane przez rządy poszczególnych państw do oceny organizacji świadczących usługi w zakresie certyfikacji, weryfikacji, inspekcji, badań i wzorcowań (określanych jako usługi oceny zgodności). EA zostało uznane przez Komisję Europejską jako europejska infrastruktura akredytacyjna, odpowiedzialna za harmonizację akredytacji na terenie Europy, w celu ułatwienia swobodnego międzynarodowego przepływu towarów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska.

Rola, jaką odgrywa akredytacja w ekonomicznej infrastrukturze UE i EFTA znalazła odzwierciedlenie w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, ustanawiającym ramy prawne dla akredytacji w Europie. Rozporządzenie to zawiera m.in. postanowienia dotyczące uznawania certyfikatów i raportów wydawanych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność.

Celem EA jest:

  • zapewnianie działania krajowych jednostek akredytujących zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) 765/2008
  • harmonizacja akredytacji, w celu wspierania europejskiego handlu i przemysłu, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawodawstwa europejskiego
  • prowadzenie systemu wzajemnych ocen zgodnego z międzynarodowymi praktykami
  • wspieranie oraz promocja wzajemnego uznawania akredytowanych usług i wyników oceny zgodności

EA jako stowarzyszenie regionalne jest członkiem: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) oraz International Accreditation Forum (IAF).

Więcej informacji nt. EA na stronie: www.european-accreditation.org

Aktualizacja: 29.07.2020 16:31