Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Wizyta przedstawicieli Armenii 06-07-2015

W poniedziałek, 6 lipca br. w Polskim Centrum Akredytacji, odbyło się spotkanie p.o. Dyrektora PCA, Lucyny Olborskiej z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Republiki Armenii: Emilem Tarasjan - Wiceministrem Gospodarki Armenii, Lili Maksudyan - dyrektorem Departamentu Jakości Infrastruktury i Regulacji Technicznych w Ministerstwie Gospodarki Armenii oraz Gayane Margaryan – naczelnikiem Wydziału Regulacji Technicznych Departamentu Standaryzacji, Metrologii i Regulacji Technicznych Ministerstwa Gospodarki Armenii. W spotkaniu uczestniczyła również Hanna Kusiak, główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki oraz Tadeusz Matras - kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów PCA.

Spotkanie zorganizowano w ramach pięciodniowej wizyty studyjnej (06-10 lipca 2015 r.), której celem było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia i funkcjonowania krajowych laboratoriów referencyjnych.

Program wizyty obejmował szereg spotkań, w tym: w Ministerstwie Gospodarki, w Polskim Centrum Akredytacji oraz w laboratoriach referencyjnych: Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnym Laboratorium, w Toruniu (7 lipca br.) i w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Państwowym Zakładzie Higieny, w Warszawie (8 lipca br.).

W trakcie spotkania, przedstawiciele PCA udzielili odpowiedzi na liczne pytania dotyczące organizacji systemu akredytacji w Polsce oraz roli i funkcji PCA jako krajowej jednostki akredytującej. Goście interesowali się zarówno strukturą organizacyjną PCA, jak i stanem zatrudnienia i strukturą personelu stałego i zewnętrznego jednostki akredytującej. Szczegółowo omówiono etapy procesu akredytacji oraz zakres i formy nadzoru nad akredytowanymi podmiotami. Poruszono również zasady ustalania składu zespołów oceniających PCA i opłat za czynności związane z akredytacją. Znaczącą część spotkania w PCA poświęcono odpowiedziom udzielanym Gościom z Republiki Armenii, nt. akredytacji w obszarach regulowanych, w tym, akredytacji do celów notyfikacji i akredytacji podmiotów pełniących szczególną rolę w systemie oceny zgodności, w tym laboratoriów referencyjnych, w obszarze badania bezpieczeństwa żywności. W podsumowaniu spotkania, Goście wyrażając podziękowanie za możliwość spotkania, pokreślili jego szczególne znaczenie i wartość pozyskanych informacji dla doskonalenia i rozwoju systemu oceny zgodności Republiki Armenii.
 

Powrót