Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 361 08-12-2021

Komunikat nr 361 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG.

Polskie Centrum Akredytacji informuje że została opublikowano nowa norma PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 Ocena zgodności – Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących oraz nowe wydanie normy ISO 14065:2020 General principles andrequirements for bodies validating and verifying environmental information..

Zgodnie z rezolucją IAF (2019-14-19):

  • norma ISO/IEC 17029:2019 została wskazana jako norma akredytacyjna dla jednostek oceniających zgodność wykonujących weryfikacje i walidacje, w tym dla weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (weryfikatorów GHG),
  • okres przejściowy na wdrożenie wymagań ISO 14065:2020 wynosi trzy lata od daty jej publikacji;
  • wszystkie jednostki akredytowane spełniające wymagania ISO 14065:2020 powinny jednocześnie spełniać wymagania ISO/IEC 17029 (PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04).

Po upływie okresu przejściowego, który kończy się 31.12.2023 r., akredytacje jednostek prowadzących walidację / weryfikację w obszarze emisji gazów cieplarnianych będą utrzymywane pod warunkiem ich udzielenia / potwierdzenia w odniesieniu do ww. wymagań.

Mając na uwadze powyższe PCA informuje, że od dnia 3.01.2022 r. przyjmuje wnioskio akredytację / potwierdzenie posiadanej akredytacji weryfikatorów GHG w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 i ISO 14065:2020.

Wnioski o akredytację / uaktualnienie akredytacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z wymaganymi załącznikami.

Oceny w ramach potwierdzenia posiadanej akredytacji weryfikatorów GHG w odniesieniu do ww. wymagań będą procedowane przez PCA podczas ocen na miejscu - w ramach planowanego nadzoru lub w innym wnioskowanym i uzgodnionym terminie.

W przypadku, gdy do dnia 31.12.2023 r. akredytacja udzielona do celów realizacji oceny zgodności w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE nie zostanie uaktualniona z przyczyn leżących po stronie akredytowanego weryfikatora GHG, PCA zawiesi udzieloną akredytację.

W związku ze zmianą wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG opublikowane zostało wydanie 9. dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych. Wydanie 9. zastępuje wydanie 8. dokumentu DAVG-01 z dnia 01.10.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 03.01.2022 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót