Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 317 30-04-2020

Informujemy, że opublikowane zostało wydanie normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania.

IAF (Rezolucja IAF nr 2019-17) ustaliło trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia wydania normy ISO 22301:2019 w działalności akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania ciągłością działania, tj. do dnia 31.10.2022 r.

W związku z powyższym, wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami normy ISO 22301:2012 wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące nie powinnymieć daty ważności dłuższej niż 31.10.2022 r.

Audity początkowej certyfikacji oraz ponownej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301:2012 nie powinny być przeprowadzane po dacie 30.04.2021 r.

Jednostki mogą składać wnioski o akredytację/rozszerzenie posiadanych akredytacji w odniesieniu do wymagań normy ISO 22301:2019 od dnia 1.05.2020 r.

Wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z dokumentacją potwierdzającą, że wymagania normy ISO 22301:2019 zostały w pełni wdrożone w procesach certyfikacji systemów zarządzania ciągłością działania, prowadzonych zgodnie z wymaganiami ISO/IEC
17021-1.

W przypadku wniosków o uaktualnienie akredytacji, dokumentacja przekazana do PCA powinna objąć co najmniej:

 • analizę zmian wymagań normy ISO 22301:2019 oraz potwierdzenie ich wdrożenia do programu certyfikacji,
 • zmiany w procedurach i instrukcjach oraz zapisach jednostki, jeśli nastąpiły,
 • dowody posiadania odpowiednich kompetencji przez auditorów i pozostały personel jednostki zaangażowany w prowadzenie działań certyfikacyjnych,
 • informacje o szkoleniach auditorów i personelu jednostki oraz programach szkoleń związanych z wdrożeniem zmiany wymagań normy ISO 22301:2019,
 • informacje przekazywane klientom o zmianie wymagań stosowanych w procesie certyfikacji, włącznie ze szczegółami podejścia do potwierdzania przejścia klientów na nowe wydanie normy ISO 22301:2019,
 • dowody wdrożenia nowych wymagań w działalności całej organizacji, dla jednostek z kilkoma oddziałami.

Oceny dla celów uaktualnienia akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w programie BCMS będą realizowane przez PCA podczas ocen na miejscu w ramach planowanego nadzoru lub w formie przeglądu dokumentacji jako oceny dodatkowe, w wymiarze minimum 1 audytorodnia.

W przypadku negatywnego wyniku przeglądu dokumentacji, w sytuacji gdy ocena w ramach wnioskowanego uaktualnienia akredytacji będzie prowadzona w formie przeglądu dokumentacji, PCA rozpatrzy konieczność przeprowadzenia oceny na miejscu i obserwacji auditu realizowanego przez jednostkę certyfikującą, przed podjęciem decyzji o uaktualnieniu akredytacji

W przypadku uaktualnienia akredytacji w oparciu o wyniki oceny na miejscu lub przegląd dokumentacji, PCA przeprowadzi obserwację pierwszego auditu (po dacie decyzji o uaktualnieniu akredytacji), prowadzonego przez jednostkę certyfikującą na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301:2019.

Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania ciągłością działania, wnioskujące o uaktualnienie akredytacji, będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty wykazujące zgodność z wymaganiami normy ISO 22301:2019 po uaktualnieniu przez PCA akredytacji, uwzględniającym wymagania ww. normy.

Procesy akredytacji/rozszerzenia akredytacji niezakończone do 31.10.2020 r. będą kontynuowane pod warunkiem, że wnioskujący podmiot wykaże swoje kompetencje do certyfikacji zgodnie z wymaganiami dla przejścia, opisanymi powyżej.

W przypadku, gdy do dnia 30.04.2021 r. uaktualnienie akredytacji jednostki certyfikującej system zarządzania w programie BCMS nie nastąpi z przyczyn leżących po stronie jednostki certyfikującej, akredytacja w tym obszarze zostanie zawieszona przez PCA.

 • Komunikat 317 z 2020-04-30
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO 22301:2019
Powrót