Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Ewaluacja PCA w ramach EA MLA 19-04-2024

Zakończyła się 5-dniowa wizyta w PCA zespołu ewaluatorów EA Multilateral Agreement. Wstępny raport z oceny jest pozytywny i potwierdza kompetencje Polskiego Centrum Akredytacji we wszystkich obszarach objętych porozumieniem EA MLA.

Rygorystyczne oceny wzajemne (peer evaluation) w ramach EA MLA przeprowadzane są co 4 lata i służą harmonizacji systemu akredytacji w skali globalnej. W czasie ewaluacji zespół złożony z przedstawicieli zagranicznych jednostek akredytujących weryfikuje, czy oceniana jednostka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) 765/2008 i normie ISO/IEC 17011 oraz działa zgodnie z odpowiednimi wytycznymi EA, IAF i ILAC. Utrzymanie statusu sygnatariusza EA MLA to przede wszystkim potwierdzenie kompetencji krajowej jednostki akredytującej, ale także gwarancja wiarygodności i międzynarodowego uznawania akredytowanych wyników oceny zgodności.

Tegoroczna ewaluacja PCA odbywała się 15-19 kwietnia. Pracami 12-osobowego zespołu ewaluatorów z Wielkiej Brytanii, Austrii, Danii, Tunezji, Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch i Słowenii kierował Kevin Belson z UKAS – brytyjskiej jednostki akredytującej.

Ewaluacja objęła wszystkie obszary działalności akredytacyjnej PCA: jednostki certyfikujące wyroby, systemy zarządzania i osoby, laboratoria badawcze, medyczne i wzorcujące, jednostki inspekcyjne, weryfikatorów EMAS i GHG, producentów materiałów odniesienia, organizatorów badań biegłości oraz biobanki. Ewaluatorzy przeanalizowali dokumenty systemowe PCA, przeprowadzili szczegółowe wywiady, mieli też okazję obserwować naszych audytorów w trakcie ocen na miejscu w akredytowanych przez PCA jednostkach.

Powrót