Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Materiały reklamowe, wydruki oraz projekty graficzne

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów reklamowych, wydruków oraz projektów graficznych. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 22000000-0 Druki i produkty podobne
  • 22460000-2 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
  • 22462000-6 Materiały reklamowe
  • 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
  • 79810000-5 Usługi drukowania
  • 79822500-7 Usługi projektów graficznych
Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 2B - Formularz cenowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 2C - Formularz cenowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 3 - Oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu dostaw / usług Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 6A - Wzór Umowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 6B - Wzór Umowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 6C - Wzór Umowy Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Załączniki nr 2-5 w wersji edytowalnej Kliknij aby pobrać plik 2019-12-10
Odpowiedzi na pytania cz.1 Kliknij aby pobrać plik 2019-12-12
Odpowiedzi na pytania cz.2 Kliknij aby pobrać plik 2019-12-13
Księgi Identyfikacji Wizualnej Polskiego Centrum Akredytacji Kliknij aby pobrać plik 2019-12-13
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2019-12-20
Informacja o wyborze oferty Kliknij aby pobrać plik 2020-01-03
Informacja o udzieleniu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2020-01-21
Powrót Kliknij aby pobrać plik