Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektorem PCA 13-02-2015

 "Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi w transporcie kolejowym" zostało podpisane w Warszawie, 13 lutego 2015 r., przez Marię Wasiak - Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ignacego Górę - Wiceprezesa UTK i Eugeniusza W. Roguskiego - Dyrektora PCA.

Przedmiotem Porozumienia jest:

  • określenie warunków umożliwiających wykonanie przepisów rozporządzenia (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w zakresie potwierdzania kompetencji podmiotu ubiegającego się o status jednostki oceniającej w transporcie kolejowym;
  • określenie zasad współpracy Stron Porozumienia w zakresie opracowania programu akredytacji, jego realizacji oraz nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi.

Strony Porozumienia zobowiązały się m.in. do wymiany danych, informacji i materiałów dotyczących funkcjonowania jednostek oceniających oraz opinii, analiz i stanowisk związanych z realizacją postanowień rozporządzenia (UE) 402/2003.

Ponadto, Strony Porozumienia podjęły dodatkowe zobowiązania wobec partnerów:

  • Minister Infrastruktury i Rozwoju będzie konsultował z UTK i PCA własne projekty krajowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek oceniających oraz prześle do Europejskiej Agencji Kolejowej informację o, wybranym przez Polskę, sposobie potwierdzania kompetencji podmiotów ubiegających się o status jednostki oceniającej.
  • Prezes UTK przekaże PCA oraz Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju informacje o negatywnych wynikach przeprowadzonych kontroli i audytów, a także udzieli - na wniosek PCA - niezbędnego wsparcia eksperckiego przy realizacji procesów akredytacji i nadzorów.
  • PCA będzie informowało Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa UTK o złożonych wnioskach o akredytację, o realizacji procesu akredytacji i nadzorów nad jednostkami oceniającymi; natomiast do Europejskiej Agencji Kolejowej, PCA przekaże informacje o zakresie udzielonych akredytacji dla tych jednostek. PCA wspólnie ze Stronami Porozumienia uzgodni zmiany w programie akredytacji oraz nowe wymagania akredytacyjne. Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Transportu Kolejowego będą mieli zapewniony udział w szkoleniach otwartych i wewnętrznych - organizowanych przez PCA - związanych tematycznie z funkcjonowaniem jednostek oceniających, a także otrzymają możliwość udziału, w charakterze obserwatorów, w procesach oceny i nadzoru.
Powrót