Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie PCA z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego 09-11-2015

Zgodnie z porozumieniem, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) – administrator Systemu QMP (Quality Meat Program) - udzieli jednostce certyfikującej upoważnienia do prowadzenia ocen w ramach "Systemu Certyfikacji QMP", tylko w przypadku, gdy uzyska ona akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Ponadto, PZPBM będzie informowało PCA, m.in.: o projektowanych zmianach w Systemie QMP, zmianach w strukturze organizacyjnej, komunikatach adresowanych do upoważnionych jednostek certyfikujących oraz innych ustaleniach w stosunku do jednostek certyfikujących, które mają znaczenia dla procesu akredytacji.

Natomiast PCA przekaże PZPBM informacje dotyczące:

  • ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia akredytacji jednostce certyfikującej w ramach "Systemu Certyfikacji QMP",
  • zmian w ogólnych wymaganiach akredytacyjnych, dotyczących jednostek certyfikujących wyroby, usługi i procesy.

PZPBM zobowiązało się również do cofnięcia jednostce certyfikującej upoważnienia, w przypadku cofnięcia przez PCA akredytacji w zakresie "Systemu Certyfikacji QMP". Jednocześnie, Polskie Centrum Akredytacji zawiesi akredytację jednostce certyfikującej w zakresie "Systemu Certyfikacji QMP", której PZPBM cofnął upoważnienie. 

Powrót