Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie o współpracy PCA - GUM 20-12-2017

15 grudnia 2017 r. Lucyna Olborska - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji i Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar podpisali porozumienie o współpracy.

Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, w celu realizacji zadań na rzecz zapewnienia spójności pomiarów w systemach oceny zgodności, będącej przedmiotem krajowego systemu akredytacji, w tym w zakresie wsparcia eksperckiego procesów akredytacji i nadzoru laboratoriów wzorcujących, harmonizacji funkcjonujących i przyszłych polityk odnoszących się do zapewnienia spójności pomiarowej wyników pomiarów. Podpisanie porozumienia wynikało m.in. z potrzeby wzmocnienia powiązań pomiędzy akredytacją a metrologią.

W szczególności GUM zobowiązał się do: umożliwienia pracownikom GUM, posiadającym uprawnienia auditorów technicznych, udziału w ocenach kompetencji laboratoriów oraz w szkoleniach, spotkaniach i warsztatach, organizowanych przez PCA; udostępniania PCA informacji o zmianach w metrologii, a w szczególności mających powiązanie z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności oraz dotyczących obszaru wzorcowań i porównań międzylaboratoryjnych.

Natomiast PCA zobowiązało się do umożliwienia nieodpłatnego udziału pracownikom GUM w organizowanych przez PCA szkoleniach otwartych, szkoleniach wewnętrznych przeznaczonych dla auditorów technicznych i ekspertów, oceniających kompetencje laboratoriów; umożliwienia GUM dostępu do informacji o planowanych zmianach dotyczących zagadnień akredytacji w obszarze wzorcowań oraz porównań międzylaboratoryjnych; udostępniania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem zdobytym podczas porównań międzylaboratoryjnych oraz badań biegłości, organizowanych przez inne podmioty; wskazywania innym europejskim jednostkom akredytującym, jako ekspertów technicznych, pracowników GUM, posiadających uprawnienia auditorów PCA; określenia optymalnych warunków, w tym finansowych, akredytacji laboratoriów GUM i Okręgowych Urzędów Miar, uwzględniając politykę PCA w ww. zakresie.

Powrót