Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie między Polskim Centrum Akredytacji i Urzędem Transportu Kolejowego 04-07-2013

4 lipca 2013 r., Jakub Majewski, V-ce Prezes ds. Regulacji Rynku Urzędu Transportu Kolejowego w imieniu Prezesa UTK Krzysztofa Dyla i Eugeniusz W. Roguski, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

 

Strony Porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o akredytację lub akredytowanych dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE. UTK zapewni ekspertom PCA dostęp do projektów polskich i wspólnotowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii objętych Porozumieniem. Natomiast PCA umożliwi prezesowi UTK, lub upoważnionym przez niego osobom, zapoznanie się z odpowiednimi projektami krajowych i unijnych wymagań akredytacyjnych.

 

Eksperci UTK i PCA będą również wzajemnie się wspierali i dzielili specjalistyczną wiedzą, niezbędną do oceny podmiotów wnioskujących o akredytację w celu autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE. Obie instytucję zobowiązały się do przekazywania sobie wyników ocen, kontroli i inspekcji, dokonywanych przez nie w jednostkach ubiegających się o akredytację oraz już akredytowanych i notyfikowanych - jednak z zastrzeżeniem dotyczącym danych stanowiących tajemnice prawnie chronione.

 

Dzięki współpracy Polskiego Centrum Akredytacji z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urzędem Transportu Kolejowego, powstał dokument DAN-02 "Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie". Został on zaakceptowany przez Prezesa UTK i zatwierdzony przez Dyrektora PCA. 26 lipca 2013 r., na stronie internetowej PCA, ukazał się komunikat informujący o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie akredytacji w zakresie powyższego obszaru oceny.

Powrót