Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 08-06-2020

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości:

 

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM - WAG

Data i miejsce realizacji: 1 kwietnia 2020 – runda wysyłkowa – w toku

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA

Data i miejsce realizacji: 3 czerwca 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS

Data i miejsce realizacji: 4 czerwca 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG

Data i miejsce realizacji: 5 czerwca 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS

Data i miejsce realizacji: 17 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY

Data i miejsce realizacji: 18 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ

Data realizacji: 19 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA

Data i miejsce realizacji: 24 czerwca – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY

Data i miejsce realizacji: 14 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG

Data i miejsce realizacji: 15 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA

Data i miejsce realizacji: 16 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS

Data i miejsce realizacji: 16 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ

Data realizacji: 17 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG

Data i miejsce realizacji: 25 sierpnia 2020 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY

Data i miejsce realizacji: 25 sierpnia 2020 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA

Data i miejsce realizacji: 26 sierpnia 2020 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS

Data i miejsce realizacji: 26 sierpnia 2020 – Wrocław

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu analizy próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – PM - WB

Data i miejsce realizacji: 3 czerwca 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego umiarkowanego i gorącego – PM - MIK

Data i miejsce realizacji: 16 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy – PM - WE

Data i miejsce realizacji: 16 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu analizy sensorycznej wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) – PM - SEN

Data i miejsce realizacji: 17 czerwca 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM - NH

Data i miejsce realizacji: 7 lipca 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM - SO

Data i miejsce realizacji: 8 lipca 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) – PM - RKK

Data i miejsce realizacji: 8 lipca 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) - PM-HKP

Data i miejsce realizacji: 27 sierpnia 2020 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunikacyjnego - PM-KOM

Data i miejsce realizacji: 27 sierpnia 2020 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy – PM - OM

Data i miejsce realizacji: 10 września 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM - PO

Data i miejsce realizacji: 19 września 2020 – runda wysyłkowa

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie w jaki sposób laboratorium dokonało oceny dostawcy usługi PT/ILC (w oparciu o dokumenty i zapisy) w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 pkt 6.6.

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce „badania biegłości/harmonogram Badań Biegłości”: http://isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

Powrót