Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Umowa między PCA i białoruską jednostką akredytującą (BSCA) 16-03-2011

Polskie Centrum Akredytacji podpisało umowę o współpracy z białoruską jednostką akredytującą (ang.: Belarusian State Center for Accreditation, BSCA). Strony zobowiązują się do wymiany informacji, doświadczeń i dokumentów dotyczących akredytacji. PCA zorganizuje szkolenia i seminaria dla ekspertów z BSCA, obejmujące m.in.: przebieg procesów akredytacji jednostek oceny zgodności oraz organizację porównań międzylaboratoryjnych.

Umowa nie określa ram czasowych jej obowiązywania. Strony będą corocznie oceniać zrealizowane przedsięwzięcia oraz planować kolejne na rok następny.

Powrót