Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych

PCA, ogłasza zamówienie na usługę społeczną wskazaną w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, do której zastosowanie mają przepisy działu III rozdziału 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych dla pracowników Polskiego Centrum Akredytacji oraz osób współpracujących z Polskim Centrum Akredytacji na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 2 do SIWZ "Formularz oferty" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 3 do SIWZ "Oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 4 do SIWZ "Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 5 do SIWZ "Wzór umowy" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 6 do SIWZ "Wykaz usług" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Załącznik nr 7 do SIWZ "Oświadczenie oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia" Kliknij aby pobrać plik 2017-08-16
Informacja o unieważnieniu postępowania Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Powrót Kliknij aby pobrać plik