Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 353 25-08-2021

Komunikat nr 353 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zgodnie z:

 • wymaganiami akredytacyjnymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • zasadami metrologii określonymi w przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 99 (VIM),
 • oraz wytycznymi ILAC G17:01/2021,

wynik ilościowego akredytowanego badania powinien być przedstawiany w raporcie jako wartość wielkości mierzonej wyrażona liczbą i jednostką miary wraz (gdy to zasadne) z powiązaną z wynikiem pomiaru niepewnością pomiaru. Zasady wynikające z podstaw
metrologii, dotyczące przedstawiania (zapisu) wyniku pomiaru ilościowego w raporcie, są określone w przewodniku VIM.

W uzasadnionych formalnie i technicznie przypadkach, gdy:

 • badanie jest realizowane na potrzeby obszaru regulowanego;
 • system oceny zgodności obszaru regulowanego przewiduje wykorzystanie rezultatów (wyników) akredytowanych badań i określa wymagania / specyfikacje dotyczące wyników pomiarów;
 • uzyskany przez laboratorium rezultat badania nie zawiera się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (zakresie ważnych wyników), obejmującym wartości wskazane w normatywach jako wymaganie / specyfikacja,

akredytowane laboratorium może w raporcie z badań, w którym powołuje się na posiadaną akredytację przedstawić informację o uzyskanym rezultacie badania w formie: „< lub > y jednostka miary” (gdzie y - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; U – rozszerzona niepewność pomiaru tej wartości) Przedstawiony rezultat powinien być bezpośrednio powiązany z informacją: „(y ± U) jednostka miary – dolna / górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody”.

W przypadku jak powyżej, gdy laboratorium jest zobowiązane do przedstawienia stwierdzenia zgodności wyniku badania z wymaganiem / specyfikacją, czynność ta powinna być realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji oraz powinna bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Powyższy sposób postępowania akredytowanego laboratorium powinien być uzgodnionyi zaakceptowany przez klienta zlecającego badanie. Sposób ten ma również zastosowanie gdy dolna granica zakresu pomiarowego metody badań ilościowych jest jednocześnie wyznaczoną eksperymentalnie granicą oznaczalności lub granicą wynikającą z charakterystyki możliwości technicznych urządzenia pomiarowego stosowanego w metodzie badawczej.

Stanowisko PCA dotyczące przedmiotowego zagadnienia jest zgodne z wytycznymi Komitetu Laboratoryjnego EA (EA LC), dotyczącymi harmonizacja podejścia do przedstawiania przez akredytowane laboratoria rezultatów badań uzyskanych poniżej granicy oznaczalności / wykrywalności metody badawczej.

 • Komunikat nr 353 z 2021-08-24
  Komunikat w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację
Powrót