Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Kalendarium

1979 r. - Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

1984 r. - Zarządzenie nr 37 Prezesa PKNMiJ z dnia 26 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego trybu kwalifikacji i oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa - określono zakres zadań i uprawnień jednostek kwalifikujących, a w § 9 ust. 3 znalazła się delegacja dla Centralnego Biura Jakości Wyrobów o upoważnianiu laboratoriów. System wydawania dla laboratoriów upoważnień do badań dla potrzeb państwowej kwalifikacji jakości był rodzajem systemu akredytacji laboratoriów badawczych, gdzie kryteria wynikały z wymagań Przewodnika ISO/IEC 25:1982. W systemie tym wydano ok. 130 upoważnień dla laboratoriów badawczych.

1988 r. - Zarządzenie nr 22 Prezesa PKNMiJ z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu wyrobów podlegających kwalifikacji jakości, oznaczaniu znakiem bezpieczeństwa i wyrobów objętych kwalifikacją jakości na państwowe znaki jakości oraz wykazu organów i jednostek organizacyjnych powołanych i upoważnionych do tej kwalifikacji - ustalono wykaz wyrobów podlegających kwalifikacji jakości, oznaczaniu znakiem bezpieczeństwa i wyrobów objętych kwalifikacją jakości na państwowe znaki jakości oraz wykaz organów i jednostek organizacyjnych powołanych i upoważnionych do kwalifikacji jakości wyrobów. W § 2 ust. 3 znalazła się delegacja dla Centralnego Biura Jakości Wyrobów o koordynowaniu i nadzorowaniu działalności jednostek kwalifikujących w zakresie prac związanych z dokonywaniem kwalifikacji jakości.

1990 r. - Zarządzenie nr 45 Prezesa PKNMiJ z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu kwalifikacji i oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa. Zarządzenie to wprowadziło zmianę do § 9 - system akredytacji laboratoriów badawczych zgodny z wymaganiami norm serii EN 45000. Na podstawie tego zarządzenia, które stanowiło podstawę prawną do prowadzenia akredytacji laboratoriów badawczych, Centralne Biuro Jakości Wyrobów zorganizowało krajowy system akredytacji laboratoriów badawczych w Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z kryteriami stosowanymi w krajach Europy Zachodniej. Jednocześnie poprzedni system upoważnień przestał obowiązywać.

1991 r. - Kryteria akredytacji zostały uzupełnione o wymagania znajdujące się w trzecim wydaniu Przewodnika ISO/IEC 25.

1992 r. - Wrzesień - przyznanie pierwszego certyfikatu akredytacji dla laboratorium badawczego. Rozpoczęto współpracę z ILAC (International Laboratory Accreditation Conference).

1993 r. - 3 kwietnia 1993 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawy: - o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 255) - utworzenie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. - prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 art.12 ust.1) - m.in. o ocenie i upoważnianiu laboratoriów pomiarowych dla potrzeb krajowej infrastruktury metrologicznej. W połowie 1993 r. zostały ustanowione Polskie Normy serii PN-EN 45000, które są wiernym tłumaczeniem norm serii EN 45000. Grudzień - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszej jednostki certyfikującej. Do końca roku 7 laboratoriów badawczych i 17 jednostek certyfikujących uzyskało akredytację Centralnego Biura Jakości Wyrobów w krajowym systemie akredytacji.

1994 r. - Ustawa o badaniach i certyfikacji weszła w życie dnia 1 stycznia 1994 r. W dniu tym powstało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), które zostało następcą prawnym Centralnego Biura Jakości Wyrobów. Jednocześnie straciło moc zarządzenie nr 45 Prezesa PKNMiJ z dnia 11 lipca 1990 r., na podstawie którego prowadzono akredytację laboratoriów badawczych. W marcu 1994 r. powstał w Głównym Urzędzie Miar Zespół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych. Zarządzenie nr 14 Prezesa GUM z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie określenia warunków i trybu akredytacji laboratoriów pomiarowych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4, poz. 9) stworzyło podstawę merytoryczną funkcjonowania Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych.

1996 r. - Wrzesień - utworzenie ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), przedstawiciel Biura ds. Akredytacji PCBC podpisał dokument założycielski i Memorandum of Understanding.

1997 r. - 19 marca 1997 r. Prezes GUM wydał Zarządzenie nr 8 w sprawie określenia warunków i trybu akredytacji laboratoriów pomiarowych oraz sprawowania nadzoru nad tymi laboratoriami (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 7). Kwiecień - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszego laboratorium pomiarowego.

1999 r. - 8 kwietnia 1999 r. - Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji a Głównym Urzędem Miar, dotyczące wzajemnej wymiany informacji i koordynacji działań związanych z akredytacją.
26 maja 1999 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji podpisało Memorandum of Understanding w sprawie członkostwa w IAF (International Accreditation Forum).

2000 r. - 28 kwietnia 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489), która dała podstawy prawne do utworzenia i działania krajowej jednostki akredytującej, Polskiego Centrum Akredytacji, upoważnionej do akredytowania jednostek kontrolujących, jednostek certyfikujących (wyroby, systemy zarządzania, personel) oraz laboratoriów badawczych i pomiarowych. Czerwiec - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszej jednostki kontrolującej.

29 grudnia 2000 r. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące ustalenia struktury organizacyjnej PCA. Najważniejszą komórką organizacyjną w PCA jest Biuro ds. Akredytacji, wewnątrz którego utworzono działy akredytacji laboratoriów badawczych, laboratoriów pomiarowych, jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących. Do dnia 31 grudnia 2000 r. udzielono 330 akredytacji dla laboratoriów badawczych, 79 dla jednostek certyfikujących, 2 dla jednostek kontrolujących oraz 26 akredytacji dla laboratoriów pomiarowych.

2001 r. - Z dniem 1 stycznia 2001 r. powstała nowa organizacja Polskie Centrum Akredytacji, w którego skład weszły Biuro ds. Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych Głównego Urzędu Miar. Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji został Karol Hauptmann. Polskie Centrum Akredytacji przejęło pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym ponad 430 udzielonych akredytacji, wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, procedury działania, obszerną bazę auditorów oraz kontakty międzynarodowe.

20 lutego 2001 r. - Polskie Centrum Akredytacji podpisało Aneks do Umowy z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie członkostwa w IAF (International Accreditation Forum, Inc.).

21 listopada 2001 r. - Polskie Centrum Akredytacji podpisało Memorandum of Understanding i zostało członkiem EA (European co-operation for Accreditation).

2004 r. - 24 listopada 2004 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego EA (European co-operation for Accreditation) w Zagrzebiu, PCA podpisało umowę o wzajemnym uznawaniu - EA Multilateral Agreement. Tym samym PCA zostało przyjęte do grona sygnatariuszy EA MLA w zakresie: laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy, wyroby i osoby.

2005 r. - 19 stycznia 2005 r. PCA podpisało z ILAC umowę o wzajemnym uznawaniu - ILAC Mutual Recognition Arrangement w zakresie: laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących.

16 lutego 2005 r. PCA podpisało z IAF umowę o wielostronnym uznawaniu - IAF Multilateral Recognition Arrangement w zakresie: jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek certyfikujących wyroby.

17 listopada 2005 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego EA, które odbyło sie w Rzymie, PCA podpisało umowę o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Arrangement w zakresie jednostek kontrolujących.

W październiku 2005 roku PCA przeprowadziło się do nowej siedziby przy ul. Szczotkarskiej 42 w Warszawie.

2006 r. - w czerwcu 2006 roku PCA obchodziło 5-lecie swojego istnienia. W uroczystościach z tym związanych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, klienci PCA, auditorzy oraz reprezentanci innych zainteresowanych stron.

2007 r. - w maju 2007 roku odbyła się ocena PCA w ramach FAB (Forum for Accreditation Bodies) w obszarze EMAS. W wyniku pozytywnej oceny PCA zostało uznane i wpisane na listę jednostek akredytujących uznanych za kompetentne do prowadzenia akredytacji weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS.

2008 r. - kwiecień i czerwiec - ponowna ocena przeprowadzona przez zespół auditorów EA w ramach wielostronnego porozumienia (EA MLA) w zakresie laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek certyfikujących wyroby oraz jednostek inspekcyjnych.

2009 r. - 01 stycznia 2009 r. został powołany nowy Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski.

Udzielenie 1000 akredytacji dla laboratorium badawczego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Wschód S.A.

2010 r. - 01 stycznia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytacująca.

2011 r. - 10 lat Polskiego Centrum Akredytacji. Obchody 10-lecia połączone zostały ze Światowym Dniem Akredytacji obchodzonym 9 czerwca.

15 kwietnia 2011 r. - wejście w życie Ustawy o zmianie Ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 102, poz. 586.

05 października 2011 r. - zatwierdzenie przez Ministra Gospodarki nowego Statutu PCA (Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.10.2011 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji).

2012 r. - 23-27 kwietnia 2012 r. - zespół ewaluatorów European cooperation for Accreditation (EA), składający się z przedstawicieli jednostek akredytujących z ośmiu krajów europejskich, przeprowadził ponowną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji - w ramach wielostronnego porozumienia (EA MLA). Ocena objęła działalność akredytacyjną w zakresie: laboratoriów badawczych, medycznych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby, jednostek inspekcyjnych, weryfikatorów GHG.
Dzięki współpracy EA i FALB (Forum of Accreditation and Licencing Bodies), w tym samym czasie przeprowadzono ocenę w zakresie akredytacji weryfikatorów EMAS.

24-26 października 2012 r. - Podczas posiedzenia FALB w Brukseli (Belgia), podjęto ostateczną decyzję o pozytywnym zakończeniu oceny PCA.

2013 r. - 24-25 kwietnia 2013 r. - na posiedzeniu w Talinie (Łotwa), Rada ds. Wielostronnego Porozumienia EA (EA Multilateral Agreemant Council) zatwierdziła wyniki ponownej ewaluacji Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadzonej w kwietniu 2012 r. Rada podjęła decyzję o utrzymaniu przez PCA statusu sygnatariusza EA MLA w obszarze: wzorcowań, badań, inspekcji oraz certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób.

02-03.10.2013 r., podczas posiedzenia w Amsterdamie (Holandia), Rada ds. Wielostronnego Porozumienia EA (EA Multilateral Agreemant Council) podjęła decyzję w sprawie kontynuowania przez PCA porozumienia EA MLA (EA Multilateral Agreement) w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby oraz jednostek inspekcyjnych.

2014 r. - 09-10 kwietnia 2014 r. - podczas posiedzenia w Warszawie, Rada EA ds. Wielostronnego Porozumienia (EA Multilateral Agreement Council, EA MAC), podjęła decyzję o przyznaniu PCA statusu sygnatariusza EA MLA (EA Multilateral Agreement) w zakresie akredytacji weryfikatorów rocznych raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.

2015 r. - 01 kwietnia 2015 r. - decyzją Ministra Gospodarki na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji została powołana Lucyna Olborska.

01 sierpnia 2015 r. - na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji została powołana Pani Lucyna Olborska.

2016 r. -

13 kwietnia 2016 r. wejście w życie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

W dniach 06-10.06.2016 r. w Polskim Centrum Akredytacji odbyła się pierwsza część ewaluacji PCA w ramach wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) oraz FALB (Forum of Accreditation and Licencing Bodies).

W ramach EA MLA oceniana była działalność akredytacyjna PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów, certyfikacji osób, weryfikacji GHG, inspekcji i wzorcowań, natomiast w ramach FALB – w zakresie weryfikatorów EMAS.

15 lipca 2016 r. - Minister Rozwoju podpisał Zarządzenie nr 39 w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji.

W dniach 26-30 września 2016 r. odbyła się druga część oceny EA MLA, podczas której oceniano  działalność PCA, obejmującą akredytację
i nadzór nad akredytowanymi laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami badawczymi, w tym medycznymi i organizatorami badań biegłości (PTP).

15 lat Polskiego Centrum Akredytacji. Z okazji 15-lecia została zorganizowana konferencja pt. „Akredytacja – narzędzie wspierające regulatorów”.

15 grudnia 2016 r. decyzją Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji ponownie została powołana Lucyna Olborska

2017 r.

26 kwietnia 2017 r. Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy European co-operation for Accreditation (EA MAC) podjęła decyzję
o rozszerzeniu zakresu porozumienia EA MLA dla Polskiego Centrum Akredytacji o obszar dotyczący akredytacji organizatorów badań biegłości (PT) w odniesieniu do wymagań międzynarodowej normy ISO/IEC 17043. Rada podjęła również decyzję o utrzymaniu przez PCA statusu członka EA MLA w dotychczasowym zakresie, obejmującym akredytację laboratoriów badawczych (w tym medycznych), wzorcujących, jednostek certyfikujących wyroby, systemy zarządzania i osoby, jednostek inspekcyjnych oraz weryfikatorów GHG.

1 czerwca 2017 r. decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, na stanowisko Zastępcy Dyrektora PCA został powołany Andrzej Kolasa.

Data aktualizacji: 18.04.2018 16:27